Доставки - 424445-2018

29/09/2018    S188

България-София: Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

2018/S 188-424445

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Национална сигурност“
Национален регистрационен номер: 129009710
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 45
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Лице за контакт: Иван Маринов, Иван Кръстев
Електронна поща: dans@dans.bg
Телефон: +359 28147750/+359 28147729
Факс: +359 28147753
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.dans.bg
Адрес на профила на купувача: www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/801-offismebeli-2018-art-bul
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Национална сигурност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на офис и кухненско обзавеждане по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
39000000 Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на офис и кухненско обзавеждане по обособени позиции”:

— Обособена позиция № 1 – „Доставка на метални каси и метални шкафове по спецификация“ с общ брой артикули - 120,

— Обособена позиция № 2 – „Доставка на метални стелажи по спецификация“ с общ брой артикули - 100,

— Обособена позиция № 3 –„Доставка на столове по спецификация“ с общ брой артикули – 270.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 84 600.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на метални каси и метални шкафове по спецификация

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39000000 Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. Банкя, кв. „Иваняне“, франко склада на ДАНС

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на метални каси и метални шкафове по спецификация с общ брой артикули -— 120, съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 47 375.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на метални стелажи по спецификация

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39000000 Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. Банкя, кв. „Иваняне“, франко склада на ДАНС

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на метални стелажи по спецификация с общ брой артикули – 100, съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на столове по спецификация

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39000000 Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. Банкя, кв. „Иваняне“, франко склада на ДАНС

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на на столове по спецификация с общ брой артикули – 270, съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 32 725.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване по отношение на икономическото и финансовото състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване по отношение на техническите и професионални възможности.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Преди сключване на договор за обществена поръчка определеният за изпълнител предоставя актуални документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП при условията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП, декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Възложителят изисква гаранция за обезпечаване изпълнението на договора по съответната обособена позиция в размер на 5 % от стойността му без ДДС. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се урежда с договора за обществена поръчка. Срокът за изпълнение на поръчката е до 90 работни дни, който започва да тече от датата на подписване на договора за обществената поръчка. Плащането може да бъде извършено и 100 % авансово съгласно условията на документацията.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/11/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/11/2018
Местно време: 10:00
Място:

Сградата на ДАНС, намираща се на бул. „Черни връх" № 45 в гр. София

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и ще се проведе в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” на адрес гр. София, бул. „Черни връх” № 45. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения пропускателен режим за достъп до сградата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Обществената поръчка за доставка на офис и кухненско обзавеждане по обособени позиции е разделена по обособени позиции, както следва:

— Обособена позиция № 1 – „Доставка на метални каси и метални шкафове по спецификация“ с общ брой артикули — 120,

— Обособена позиция № 2 – „Доставка на метални стелажи по спецификация“ с общ брой артикули — 100,

— Обособена позиция № 3 –„Доставка на столове по спецификация“ с общ брой артикули – 270.

На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на:

— Обособена позиция № 4 — „Доставка на мека мебел по спецификация“ — 7 броя на стойност 3 200 лева без ДДС,

— Обособена позиция № 5 – „Доставка на кухненски шкафове по спецификация“ — 3 броя на стойност 1500 лева без ДДС,

— Обособена позиция № 6 – „Доставка на гардероб по спецификация”— 1 брой на стойност 700 лева без ДДС по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП).

Отделянето на тези обособени позиции е извършено при наличието на изискваните условия, съгласно посочената норма, а именно: стойността на съответните обособени позиции не надхвърля 156 464 лева без ДДС, както и общата стойност на обособените позиции не надхвърля 20 % от общата стойност на поръчката.

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в документацията. Възложителят отстранява участник, за когото са налице:

1. основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т.3- т. 5 от ЗОП;

2. основанията по чл. 107, без т. 2, буква „б" от ЗОП;

3. обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона.

4. При установени в ценово предложение неточности и/или несъответствия, и/или пропуски, и/или аритметична грешка в изчисленията, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. Участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване по т. 1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Към ЕЕДОП се прилагат документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо). Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Когато при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, те следва да отговарят на условията за допустимост. При изпълнението на обществената поръчка от обединение участниците в обединението отговарят солидарно.

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата оценката на техническите и ценови предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор. При отварянето на опаковките и разглеждането на офертите комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП ще извърши действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Съгласно чл. 47, ал. 6 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 2 от ЗОП ценовите предложения на участниците могат да не се представят в запечатан плик. Участникът, определен за изпълнител, представя преди подписване на договора:

— Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата (вкл. и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива),

— Гаранция за изпълнение на договора,

— Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП по образец.

Участниците могат да подават оферта за една, за няколко и/или за всички обособени позиции в обществената поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби могат да се подават съгласно сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП и при спазване на условията по чл. 199 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/09/2018