Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 424503-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

03/12/2015    S234

Dánsko-Kodaň: Poskytování strategických komunikačních služeb pro Evropskou agenturu pro životní prostředí

2015/S 234-424503

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Služby pro veřejné zakázky Evropské agentury pro životní prostředí (EEA)
Poštovní adresa: Kongens Nytorv 6
Obec: Kodaň K
PSČ: 1050
Stát: Dánsko
K rukám: Bitten Serena
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Tel.: +45 33367138
Fax: +45 33367199

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.eea.europa.eu

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1187

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Životní prostředí
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Poskytování strategických komunikačních služeb pro Evropskou agenturu pro životní prostředí.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 27: Jiné služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: v prostorách zhotovitele. Příležitostně může být požadováno poskytnutí služeb v prostorách EEA v Kodani, ačkoliv se od poskytovatele služeb může požadovat rovněž podniknutí jednorázových cest na jiná místa.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

Doba trvání v měsících: 48

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 400 000 EUR
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Důležitou součástí mandátu Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je zpřístupňování informací o životním prostředí, které tato agentura vytváří, a zajištění jejich srozumitelnosti pro potenciální uživatele.
EEA sestavila „komunikační rámec“, který nastiňuje, jak mají komunikační činnosti agentury podporovat víceletý pracovní program EEA (MAWP) pokrývající roky 2014–2018.
Smyslem tohoto komunikačního rámce je realizovat tyto cíle a zpřesnit obsah a zlepšit přístupnost, dostupnost a využívání environmentálních informací poskytovaných ze strany EEA. Toho bude dosaženo formulací „klíčových názorových struktur“, vymezením (v širším smyslu) cílových skupin a uvedením prioritních oblastí práce. Při provádění svých komunikačních činností EEA pravidelně doplňuje interní zdroje pomocí kapacit a specializovaných kompetencí externích poskytovatelů služeb – rovněž v oblasti strategické komunikace.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79000000 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby, 79400000 Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby, 79416200 Poradenství v oblasti práce s veřejností

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Celková hodnota zakázky se odhaduje na 400 000 EUR za maximální dobu trvání v délce 48 měsíců, což pokrývá všechny služby. Smlouva bude uzavřena na počáteční dobu 24 měsíců s možností maximálně 1 prodloužení, pokaždé o období dalších 24 měsíců.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 400 000 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Počet možných obnovení: 1
uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
v měsících: 24 (ode dne zadání zakázky)
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Jak je uvedeno v návrhu rámcové smlouvy přiložené jako příloha 6 ke specifikacím nabídkového řízení.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Viz bližší informace v oddíle 5 specifikací nabídkového řízení a v návrhu rámcové smlouvy přiloženém jako příloha č. 6.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Nabídky mohou být podány konsorcii poskytovatelů služeb. Pokud bude zakázka zadána konsorciu, může být toto konsorcium před podpisem smlouvy vyzváno, aby převzalo konkrétní právní formu, bude-li to nezbytné pro řádné provedení zakázky. Může se jednat o formu subjektu s právní subjektivitou nebo bez ní, která však nabízí dostatečnou ochranu smluvních zájmů agentury (v závislosti na členské zemi může jít například o začlenění, partnerství nebo dočasné sdružení). Konsorcia musí určit 1 ze svých členů jako koordinátora, který bude působit jako prostředník při jednání s agenturou EEA. Každý člen konsorcia musí splňovat podmínky pro účast specifikované v oddíle III.2.1 níže.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Jak je uvedeno v oddílech 11.1 a 11.2.1 přílohy I, specifikace nabídkového řízení.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Jak je uvedeno v oddílu 11.2.2 přílohy I, specifikace nabídkového řízení.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Jak je uvedeno v oddílu 11.2.3 přílohy I, specifikace nabídkového řízení.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
EEA/COM/15/008.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
15.1.2016 - 16:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 26.1.2016 - 10:00

Místo:

Prostory EEA na adrese Kongens Nytorv 6, 1050 Kodaň K, DÁNSKO.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek se smí účastnit zástupci uchazeče (1 za uchazeče). Od nich se vyžaduje, aby informovali služby pro veřejné zakázky EEA předem a nejpozději do 22.1.2016 (10:00) e-mailem na adrese procurement@eea.europa.eu nebo faxem na čísle +45 33367199.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace

Uchazeči si mohou stáhnout zadávací dokumentaci a jakékoliv další informace z internetové stránky pro elektronická nabídková řízení: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1187

Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována a je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu doby trvání výběrového řízení.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Štrasburk
PSČ: 67001
Stát: Francie
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci (datum přijetí) nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy se zainteresovaná osoba dozvěděla o příslušné informaci, lze u Tribunálu podat odvolání. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nemá žádný vliv na výše uvedenou lhůtu pro podání odvolání.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23.11.2015