Marché de travaux - 42456-2022

26/01/2022    S18

Pologne-Varsovie: Travaux généraux de construction pour pipelines

2022/S 018-042456

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Veolia Energia Warszawa S.A.
Adresse postale: ul. Stefana Batorego, 2
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-591
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Małgorzata Pyk
Courriel: malgorzata.pyk@veolia.com
Téléphone: +48 508001932
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.veolia.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.veolia.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.veolia.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Przedsiębiorstwo prywatne
I.5)Activité principale
Autre activité: działalność związana z dystrybucją ciepła

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): odcinek od D-4/L-1/P-2 z przyłączami do budynków przy ul. Okrąg 1, 3, 3A, 5, Ludna 11 - SC II 42

Numéro de référence: 2021/0129/P/P
II.1.2)Code CPV principal
45231100 Travaux généraux de construction pour pipelines
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): odcinek od D-4/L-1/P-2 z przyłączami do budynków

przy ul. Okrąg 1, 3, 3A, 5, Ludna 11 - SC II 42.

W ramach zadania: Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy - wykonanie robót budowlanych dla odcinków o nr rejestracyjnych: SC II 3; SC II 6; SC II 7; SC II 8; SC II 9; SC II 10; SC II 11; SC II 12; SC II 13; SC II 15; SC II 18; SC II 20; SC II 22; SC II 24; SC II 26; SC II 27; SC II 28; SC II 29; SC II 30; SC II 54; SC II 33; SC II 34; SC II 35; SC II 36; SC II 93; SC II 37; SC II 38; SC II 40; SC II 42; SC II 49; SC II 51; SC II 55; SC II 56; SC II 57; SC II 58; SC II 62; SC II 69; SC II 70; SC II 75; SC II 80; SC II 83; SC II 88.

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji technicznej wraz z załącznikami, dokumentacji projektowej i formalno-prawnej.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Miasto Stołeczne Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest:Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): odcinek od D-4/L-1/P-2 z przyłączami do budynków przy ul. Okrąg 1, 3, 3A, 5, Ludna 11 - SC II 42.

W ramach zadania: Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy - wykonanie robót budowlanych dla odcinków o nr rejestracyjnych: SC II 3; SC II 6; SC II 7; SC II 8; SC II 9; SC II 10; SC II 11; SC II 12; SC II 13; SC II 15; SC II 18; SC II 20; SC II 22; SC II 24; SC II 26; SC II 27; SC II 28; SC II 29; SC II 30; SC II 54; SC II 33; SC II 34; SC II 35; SC II 36; SC II 93; SC II 37; SC II 38; SC II 40; SC II 42; SC II 49; SC II 51; SC II 55; SC II 56; SC II 57; SC II 58; SC II 62; SC II 69; SC II 70; SC II 75; SC II 80; SC II 83; SC II 88.

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji technicznej wraz z załącznikami, dokumentacji projektowej i formalno-prawnej.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/11/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POIS.01.05.00-00-0040/16.

II.2.14)Informations complémentaires

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

W tym zakresie Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

1.w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej min. 5 zamówień polegających na budowie / przebudowie sieci ciepłowniczej o łącznej długości min 100 m w tym co najmniej dwa zamówienia dot. s.c. o średnicy min. DN 100.

2. dysponuje odpowiednio przygotowanym zawodowo personelem, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, tj.:

Kierownik budowy: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kierownik budowy powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie powinien również posiadać świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189).

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), lub odpowiadające im ważne, wystarczające do realizacji przedmiotu Zamówienia uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 t.j. z późn. zm.), w tym wydane obywatelom innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; Okres, o którym mowa w tym punkcie, liczy się wstecz od dnia,w którym upływa termin składania ofert;

2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy (projektowanych postanowieniach umowy) zawartych w części II SWZ. Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie. Szczegółowe warunku zmian umowy zostały opisane w części II SWZ.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 28/02/2022
Heure locale: 10:45
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 28/05/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 28/02/2022
Heure locale: 11:00
Lieu:

Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na Platformie Zakupowej w zakładce „Dokumenty zamówienia” i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Ofertę należy złożyć w oryginale, co oznacza, że oferta powinna być sporządzona w postaci elektronicznej jako dokument elektroniczny w formacie systemowym generowanym przez Platformę zakupową, natomiast pozostałe dokumenty składające się na ofertę,

tj. załączniki w formacie takim jak np. .doc, .xls lub .pdf, powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poza Platformą zakupową. Nie należy składać skanu oferty sporządzonej w formie pisemnej.

3. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy zakupowej. Szczegółowy sposób składania oferty został opisany w części I SWZ. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu składania ofert, wymagań co do ich treści oraz sposobu dokonywania ich oceny zostały opisane w części I SWZ.

4. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie żądał złożenia takiego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (art. 139 ust. 2 ustawy Pzp).

5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "jednolitym europejskim dokumentem zamówienia" lub „JEDZ”.

6. JEDZ należy sporządzić i przesłać zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale XIV części I SWZ. Zamawiający wskazuje, że w części IV JEDZ wymaga wypełnienia wyłącznie sekcji α (alfa).

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych o których mowa w rozdziale XI SWZ części I SWZ.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, ww. dokumenty składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe zasady składania podmiotowych środków dowodowych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały opisane w rozdziale XII części I SWZ.

9. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - powinien złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (rozdział IX pkt 2 części I SWZ).

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa, Polska. Pełna treść klauzuli informacyjnej zawarta jest w SWZ.

11. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewidział wniesienie wadium. Szczegóły dotyczące wadium zostały opisane w Rozdz. XIX części I SWZ .

12. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto użytkownika na Platformie zakupowej na subdomenie: ttps://platformazakupowa.veolia.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z „Regulaminem Platformy Zakupowej grupy Veolia w Polsce” (dostępnym na stronie internetowej https://platformazakupowa.veolia.pl/) oraz „Regulaminem korzystania z Marketplanet OnePlace” (dostępnym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin). Korzystając z Platformy zakupowej Wykonawca powinien postępować zgodnie z „Instrukcją składania ofert”

(stanowiącą załącznik nr 1 do części I SWZ), zawierającą m. in. szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. Minimalne wymagania sprzętowe konieczne dla poprawnego funkcjonowania Platformy zakupowej zostały opisane w w/w „Instrukcji…” w sekcji „Wymagania sprzętowe”.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022