Leveringen - 42463-2017

03/02/2017    S24    Доставки - Квалификационна система без покана за участие в конкурс - Не е приложимо 

България-София: Шкафове

2017/S 024-042463

Квалификационна система – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Електоенергиен системен оператор“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175201304
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 201
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Виолета Попдончева — по процедурни въпроси, Марин Маринов — по технически въпроси
Електронна поща: op@eso.bg
Телефон: +359 29691354 / 29696827
Факс: +359 29626189

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.tso.bg

Адрес на профила на купувача: https://webapps.bg/zop_profile/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Електоенергиен системен оператор“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175201304
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 201
Град: София
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Деловодство Обществени поръчки
Телефон: +359 29696862/+359 29696886
Електронна поща: op@eso.bg
Факс: +359 29626189
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.tso.bg

Адрес на профила на купувача: https://webapps.bg/zop_profile/

I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на командни и релейни шкафове, лицеви панели и монтажни плочи.

Референтен номер: ЦУ/2016/250
II.1.2)Основен CPV код
39122100 Шкафове
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров“ № 3; гр. Плевен ул. „Сторгозия“ № 28; гр. Варна, кв. Възраждане 1, п/ст „Север“; гр. Пловдив, Южна инд. зона, бул. „Кукленско шосе“ № 17И.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Системата е с обект доставка, включваща доставка на командни и релейни шкафове, лицеви панели и монтажни плочи, предназначени за управление на присъединения 110 kV, 220 kVи 400 kV в открити разпределителни уредби на подстанции от електроенергийната система и монтаж на релейни защити и прилежащата им апаратура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.8)Срок на действие на квалификационната система
Начална дата: 31/01/2017
Крайна дата: 31/01/2021
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.9)Квалифициране за системата
Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

1. Кандидатите трябва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията за участие относно личното състояние.

2. Кандидатът да е изпълнил за последните 3 години от датата на подаване на заявлението, доставки с предмет, идентичен или сходен* с предмета на поръчката. Под доставка със сходен предмет следва да се разбира доставка на разпределителни или електромерни табла ниско напрежение. Минимално изискване — да има поне 1 доставка с предмет идентичен или сходен с предмета на квалификационната система за посочения период.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

1. Доказва се с представяне на ЕЕДОП и когато е приложимо с приложени документи за доказване на предприети мерки за надеждност.

2. Доказва се с представянето на списък съгласно раздел III, Т. 2.1. от „Правилата и критериите за създаване на квалификационна система“ с приложени доказателства.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Правилата и критериите за създаване на квалификационната система са достъпни за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на (URL): https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=elFNemtSbFd0RnlqYTlqVnJtSnErQT09

Възложителят си запазва правото да използва квалификационната система като възлага конкретните поръчки чрез провеждане на ограничена процедура или процедура на договаряне с предварителна покана за участие.

Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска и/или куриерска служба, по факс, по електронен път. Възложителят при необходимост може да прави промени и да актуализира с решение, публикувано в профила на купувача, правилата и критериите за включване в системата за срока на нейното действие.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2017