Bygge og anlæg - 424766-2020

11/09/2020    S177

Danmark-Valby: Opførelse af ejendomme med flere boliger

2020/S 177-424766

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lejerbo Esbjerg, afd. 1264-0
CVR-nummer: 41517530
Postadresse: Gl. Køge Landevej 26
By: Valby
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: lejerbo@lejerbo.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lejerbo.dk/boligsoegende?ref=home
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentrepriseaftale om nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af 88 blandede boliger på Grådybet 71F, 6700 Esbjerg efter den delegerede bygherremodel

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten indgås som led i et køb af ejendommen matr. nr. 2sh, Strandby, Esbjerg Jorder, beliggende Grådybet 71F, 6700 Esbjerg fra Tovværksgrunden ApS. Kontrakten angår opførelse af en nøglefærdig og fuldt funktionsdygtig almen boligudlejningsejendom med 88 blandede boliger med et samlet etageareal på 7 120 m2. Tovværksgrunden ApS skal i forbindelse med opførelsen af den almene boligudlejningsejendom agere befuldmægtiget for Lejerbo, i henhold til den delegerede bygherremodel.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 98 272 500.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Grådybet 71F, 6700 Esbjerg, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se beskrivelsen under pkt. II.1.4).

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Esbjerg Kommune har en interesse i at øge boligtilbuddet i centrum af byen og har blandt andet udlagt en del af Tovværksområdet til boliger. Esbjerg Kommune har endvidere et ønske om, at en del af boligerne i området skal være almene, og kommunen har derfor også tidligere meddelt kvoter til opførelse af almene boliger på ejendommen matr. nr. 2sh, Strandby, Esbjerg Jorder, beliggende Grådybet 71F i Esbjerg til et andet alment boligselskab, men dette projekt blev dog aldrig realiseret og kvoterne dermed heller ikke udnyttet. Esbjerg Kommune har nu tilkendegivet at ville tildele Lejerbo Esbjerg, afd. 1264 kvoter til opførelse af almene boliger på samme ejendom beliggende Grådybet 71F i Esbjerg. Der findes således ikke tilsvarende ejendomme i Tovværksområdet, hvor det er muligt at opføre almene boliger i det ønskede omfang.

Ejendommen matr. nr. 2sh, Strandby, Esbjerg Jorder, ejes af Tovværksgrunden ApS, der er indstillet på at overdrage ejendommen til Lejerbo Esbjerg, afd. 1264. Tovværksgrunden ApS vil dog alene overdrage ejendommen på betingelse af, at det samlede projekt udføres af Tovværksgrunden ApS med Raundahl & Moesby A/S som styrende totalentreprenør. Med henblik på at udnytte de tildelte kvoter er Lejerbo Esbjerg, afd. 1264 således nødsaget til at indgå aftale med Tovværksgrunden ApS om opførelse af de almene boliger. Totalentreprisekontrakten indeholder en forpligtelse for Tovværksgrunden ApS til at respektere reglerne i udbudsloven, herunder ved at foretage udbud i fornødent omfang af de til projektet knyttede bygge- og anlægsarbejder.

Henset til at der ikke ses at være et attraktivt, praktisabelt alternativ til at acceptere de af Tovværksgrunden ApS opstillede betingelser for overdragelsen af ejendommen matr. nr. 2sh, Strandby, Esbjerg Jorder, som er en nødvendig forudsætning for tildelingen af kvoten og dermed realiseringen af projektet, har Lejerbo Esbjerg vurderet, at indgåelse af aftalen er i overensstemmelse med udbudsloven, forudsat at Raundahl & Moesby A/S som styrende totalentreprenør udbyder bygge- og anlægsarbejderne efter udbudslovens regler og således løfter udbudspligten på vegne af Lejerbo Esbjerg, afd. 1264.

Lejerbo Esbjerg har endvidere vurderet, at der ikke efter udbudsloven består nogen pligt til at udbyde rådgivningsydelserne i projektet, da disse ikke omfattes af definitionen af udbudspligtigt ”skræddersyet byggeri”. Konkret er det dog heller ikke muligt/relevant at udbyde rådgivningsydelserne, da projektet, som Tovværksgrunden ApS har tilbudt at realisere, er baseret på projektmaterialet fra det projekt, der aldrig blev endeligt realiseret på grunden, og Tovværksgrunden ApS’ rådgiver har således ophavsrettighederne hertil.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
09/08/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Tovværksgrunden ApS
CVR-nummer: 40461671
Postadresse: c/o Vestre Havnepromenade 7
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 98 272 500.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 80 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Tovværksgrunden ApS agerer som Lejerbos udbudsfuldmægtig, og i den forbindelse udbydes bygge- og anlægsarbejderne efter bestemmelserne i udbudsloven. Minimum 80 % af bygge- og anlægsarbejderne vil derfor blive udbudt i underentreprise efter udbudslovens bestemmelser.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naeveneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiver forud for kontraktindgåelsen har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregivers beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2020