Dienstleistungen - 424829-2022

03/08/2022    S148

Polska-Gołdap: Usługi leśnictwa

2022/S 148-424829

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Nadleśnictwo Gołdap
Adres pocztowy: 1 Maja 33
Miejscowość: Gołdap
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 19-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Wasilewski
E-mail: goldap@bialystok.lasy.gov.pl
Tel.: +48 876150048
Faks: +48 876151421
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.goldap.bialystok.lasy.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gołdap w roku 2022 - postępowanie III

Numer referencyjny: SA.270.4.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet IV Leśnictwa Żyliny, Kumiecie

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Warmińsko mazurskie, powiat gołdapski, Nadleśnictwo Gołdap, Leśnictwa Żyliny, Kumiecie

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 08/02/2022
Koniec: 31/12/2022
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 035-089876

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Pakiet IV Leśnictwa Żyliny, Kumiecie

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
08/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Usługi Leśne Mieczysław Jurczyk
Krajowy numer identyfikacyjny: 8471410322
Adres pocztowy: Ul. Matejki 3/32
Miejscowość: Gołdap
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 19-500
Państwo: Polska
E-mail: hdap.rozliczenia@gmail.com
Tel.: +48 721378676
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Karol Jurczyk Usługi Leśne
Krajowy numer identyfikacyjny: 8471414834
Adres pocztowy: Jurkiszki 4/3
Miejscowość: Gołdap
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 19-500
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 999 442.80 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie wymaga wniesienia WADIUM

Zamawiający będzie wymagał przedstawienia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pakiet III - Na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Pakiet V i VI Na podstawie art. 255 pkt 1) Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 08/02/2022
Koniec: 31/12/2022
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 014 553.03 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Usługi Lesne Mieczysław Jurczyk
Krajowy numer identyfikacyjny: 8471410322
Adres pocztowy: ul. Matejki 3/32
Miejscowość: Gołdap
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 19-500
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Karol Jurczyk Usługi Leśne
Krajowy numer identyfikacyjny: 8471414834
Adres pocztowy: Jurkiszki 4/3
Miejscowość: Gołdap
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 19-500
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zmianie uległo szacunkowe wynagrodzenie

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Z uwagi na zmiany sytuacji rynkowej na rynku paliw płynnych, wywołane konfliktem na Ukrainie. Analizując aspekt prawny wskazać należy, iż do zmiany zawartej umowy wywołanej ww. przyczynami zastosowanie znaleźć może przepis art. 455 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 1 1 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. — „PZP”), zgodnie z którym dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność jej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. Sytuacja wojny na Ukrainie i wywołanych nią zjawisk gospodarczych, w tym skokowego wzrostu cen paliw, wypełniają przesłankę ustawową wystąpienia okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 1 009 997.46 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 1 014 553.03 PLN