TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 424857-2022

03/08/2022    S148

Poland-Leszno: Planting and maintenance services of green areas

2022/S 148-424857

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Leszno
Postal address: ul. Kazimierza Karasia 15
Town: Leszno
NUTS code: PL417 Leszczyński
Postal code: 64-100
Country: Poland
Contact person: Dorota Polaszek
E-mail: wgk@leszno.pl
Telephone: +48 655298183
Fax: +48 655298183
Internet address(es):
Main address: http://bip.leszno.pl/
Address of the buyer profile: www.bip.leszno.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Pielęgnacja, konserwacja i budowa terenów zieleni, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, fontann, zbiorników przeciwpożarowych oraz gospodarka drewnem na terenie Miasta Leszna w 2022 roku”.

Reference number: GK.271.02.2021
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Pielęgnacja, konserwacja i budowa terenów zieleni, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, fontann, zbiorników przeciwpożarowych oraz gospodarka drewnem na terenie Miasta Leszna w 2022 roku”.

II.2.2)Additional CPV code(s)
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77313000 Parks maintenance services
77314100 Grassing services
98371111 Cemetery maintenance services
77342000 Hedge trimming
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL417 Leszczyński
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2022/S 012-027223

Section V: Award of contract/concession

Contract No: GK.271.02.2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL417 Leszczyński
VII.1.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest następujący zakres usług, jakie ma świadczyć Wykonawca w ramach zawartej umowy:

I.Całoroczna pielęgnacja, konserwacja i budowa terenów zieleni zlokalizowanych na terenie Miasta Leszna, na podstawie udzielonych zleceń.

1.Przez tereny zieleni Zamawiający rozumie znajdujące się na terenie Miasta Leszna tereny pokryte roślinnością (parki, zieleńce, skwery, zieleń towarzyszącą placom zabaw, ulicom oraz różnym obiektom, tereny znajdujące się w zasobie Miasta przeznaczone pod docelowe zagospodarowanie zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego itp.).

2.W ramach zadania wskazanego w pkt I Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szeregu czynności mających na celu zabezpieczenie i utrwalenie zieleni, a także zmierzających do poprawy wyglądu estetycznego i funkcjonalnego Miasta. Obejmują one: a) zakup materiałów. b) przygotowanie i oczyszczanie terenu; c) sadzenie drzew w tym nasadzeń zastępczych, krzewów i roślin sezonowych; d) zakładanie trawników, koszenie trawników, wywóz biomasy; e) wygrabianie liści z trawników, krzewów, skwerów wraz z ich wywozem; f) cięcia pielęgnacyjne; g) pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów i kwietników; h) cięcia formujące odmładzające oraz inne nie dopuszczające do nadmiernego rozrostu drzew, krzewów i żywopłotów; i) podlewanie roślin przesadzonych i nowoposadzonych; j) przycinkę drzew i krzewów w celu odsłonięcia znaków drogowych i drogowskazów, odsłonięcie lamp, usunięcie gałęzi kolidujących ze strefą przechodniów, a także zagrażającą bezpieczeństwu; k) przeprowadzanie wraz z zarządcą terenu pracownikiem Urzędu Miasta Leszna przeglądów stanu drzew i krzewów w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem parków miejskich, i placów zabaw, pasów drogowych; l) usuwanie drzew – zarówno planowe (na podstawie stosownych decyzji), jak i drzew zagrażających bezpieczeństwu (złomy, wiatrołomy); ł) rozdrabnianie gałęzi po wycince i frezowanie karczy oraz posprzątanie terenu; m) odchwaszczanie i usuwanie samosiewów, usuwanie przekwitłych kwiatostanów; n) wykonywanie robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni; o) naprawy elementów małej architektury zlokalizowanych na terenach zieleni wraz z bieżącą konserwacją (np. olejowanie, malowanie ławek); p) wszelkie prace ogrodnicze związane z utrzymaniem prawidłową budową, konserwacją (ściółkowanie) i utrzymaniem terenów zieleni (m.in. nawożenie) oraz z zakresu ochrony roślin; r) opracowywanie projektów planów zagospodarowania terenu, planu nasadzeń roślinami sezonowymi; s) utrzymanie we właściwym stanie placów zabaw, w tym zapewnienie bieżących przeglądów, drobnych remontów; t) na terenach cmentarzy – koszenie trawy, pielęgnacja drzewostanu, usuwanie nieczystości, odchwaszczanie chodników, alejek spacerowych; u) prowadzenie prac związanych z usuwaniem skutków opadów śniegu lub usunięciem gołoledzi w ciągach pieszo – rowerowych i chodnikach wzdłuż terenów zielonych w pasach drogowych; w) wymiana uszkodzonych elementów i urządzeń na placach zabaw przy ul. B. Westerplatte, parkach miejskich Park im. Jana Jonstona, Park im. J. Heermanna, Aleje Słowackiego, Park przy ul. Ks A. Kordeckiego (m.in. linarium, siłownie zewnętrzne, ścianki wspinaczkowe, boisko do piłki siatkowej, głuchy telefon, peryskopy, tablice dydaktyczne, scena), Park przy ul. Unii Europejskiej (m.in. trampoliny, głuchy telefon, zjeżdżalnia, plac zabaw), x) bieżące utrzymanie i konserwacja ścieżek mineralnych na terenie parków miejskich, Alei Słowackiego i przy ul. Unii Europejskiej, - bieżące utrzymanie i konserwacja instalacji systemu nawadniania na terenie parków miejskich i Alei Słowackiego oraz rond; - inne prace zlecone przez Zamawiającego, obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia. II. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej, fontann, zbiorników przeciwpożarowych na terenie Miasta Leszna. III. Gospodarka drewnem pozyskanym z wycinek. 1.Wykonawca zagospodaruje pozyskane drewno zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 4 290 006.91 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.
National registration number: REGON: 382259957
Postal address: ul. Cypriana Kamila Norwida 4
Town: Leszno
NUTS code: PL417 Leszczyński
Postal code: 64-100
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp oraz paragrafu 10 ust. 4 pkt. 1) umowy GK.272.3.2022 z dnia 03.01.2022 r. zmienionej aneksem nr 1 z dn. 6.05.2022 r. w związku z koniecznością wykonania dodatkowych usług, polegających na koszeniu trawy, zgrabiania liści, odchwaszczania, odśnieżania, usuwania odpadów i śmieci, utrzymania toalety oraz fontanny, na obiekcie na Rynku Zaborowskim w Lesznie, których wartość nie była objęta zamówieniem podstawowym i wycenionych na kwotę 22 500,00 zł netto tj. 24 300,00 zł brutto, Strony zgodnie postanowiły zwiększyć zakres zamówienia o ww. dodatkowe usługi zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 21 czerwca 2022 r. w terminie do dnia 31.12.2022 r. licząc od dnia podpisania aneksu.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 4 290 006.91 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 4 353 895.80 PLN