Services - 424908-2022

03/08/2022    S148

Poland-Krakow: Computer training services

2022/S 148-424908

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Postal address: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-059
Country: Poland
Contact person: Anna Zarzycka
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Telephone: +48 126173595
Fax: +48 126173363
Internet address(es):
Main address: www.dzp.agh.edu.pl
Address of the buyer profile: www.dzp.agh.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.dzp.agh.edu.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia Publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Szkolenie z zakresu symulacji dynamicznych w środowisku TRNSYS dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEiP (3 osoby) - KC-zp.272-403/22

Reference number: KC-zp.272-403/22
II.1.2)Main CPV code
80533100 Computer training services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu symulacji dynamicznych w

środowisku TRNSYS dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEiP (3 osoby). Kurs ma na celu rozwijanie

kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych w zakresie wykorzystania symulacji dynamicznych do

prowadzenia analiz systemów energetycznych i budynków w pracy naukowej oraz dydaktycznej.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu symulacji dynamicznych w

środowisku TRNSYS dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEiP (3 osoby). Kurs ma na celu rozwijanie

kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych w zakresie wykorzystania symulacji dynamicznych do

prowadzenia analiz systemów energetycznych i budynków w pracy naukowej oraz dydaktycznej.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 2
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWR.03.05.00-00-Z309/18-00

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1).

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

cena - 60 %, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - 40%

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Przewidywane zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 oraz na podstawie art. 359 ustawy dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 16/08/2022
Local time: 09:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

A. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia, która:

- posiada wyższe wykształcenie (wymagany stopień doktora lub wyższy) oraz posiadającej co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie symulacji dynamicznych prowadzonych w oprogramowaniu TRNSYS (doświadczenie to powinno być możliwe do weryfikacji np. na podstawie daty publikacji, projektów lub w inny obiektywny sposób)

B. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. formularz oferty: Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z formularza oferty, stanowiącego zał. nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze;

2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (Zał. nr 2 SWZ);

3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 3 SWZ);

4.Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej (zał. nr 7 SWZ)

5. w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego:

— zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp),

— oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. 2A).

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej (zał. 7A)

6. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

C. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:

a) wykazu osób

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224584740
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224584740
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022