Услуги - 424930-2019

10/09/2019    S174    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Застрахователни услуги

2019/S 174-424930

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: главен експерт Елена Донева
Електронна поща: e.doneva@mod.bg
Телефон: +329 29220668
Факс: +359 29879693

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mod.bg

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Отбрана

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Застраховане на контингентите от БА през 2020—2022 г. по обособени позиции.

Референтен номер: 21-39-59
II.1.2)Основен CPV код
66510000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката има 3 обособени позиции:

— позиция № 1 „Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА, участващи в задгранична операция в КОСОВО, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА, командировани за изпълнение на задачи в горепосочения район през 2020—2022 г.“,

— позиция 2 „Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА, участващи в задгранична операция в БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА, командировани за изпълнение на задачи в горепосочения район през 2020—2022 г.“,

— позиция 3 „Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА, участващи в задгранична операция в АФГАНИСТАН, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА, командировани за изпълнение на задачи в горепосочения район и екипажите на военнотранспортни самолети на ВВС, изпълняващи полети от и до страните в зоната на операциите през 2020—2022 г.“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застраховане на контингентите от БА, участващи в задгранична операция в КОСОВО

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66510000
66514200
66516100
66514110
66515100
66515200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА, участващи в задгранична операция в КОСОВО, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА, командировани за изпълнение на задачи в горепосочения район през 2020—2022 г.

Застрахователният договор се сключва без поименен списък на личен състав, автомобилна техника и имущества на формированията. Застраховането ще се осъществява по конкретни заявки на възложителя в зависимост от неговите нужди в момента на застраховането, за което на застрахователя се подава конкретна информация за параметри на съответната/те застраховка/ки. Видове застраховки, подлежащи на заявяване, са, както следва: „Злополука и медицински разходи“, „Каско, валидно в чужбина“, „Пожар и природни бедствия“, „Щети на имущество“, „Зелена карта“ и „Карго“.

Обем на поръчка: 2020 г. — 25 военнослужещи; 2021 г. — 25 военнослужещи; 2022 г. — 25 военнослужещи; 4 единици автомобилна техника за всяка една година.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застраховане на контингентите от БА, участващи в операция в БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66510000
66514200
66516100
66514110
66515100
66515200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА, участващи в задгранична операция в БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА, командировани за изпълнение на задачи в горепосочения район през 2020—2022 г.

Застрахователният договор се сключва без поименен списък на личен състав, автомобилна техника и имущества на формированията. Застраховането ще се осъществява по конкретни заявки на възложителя в зависимост от неговите нужди в момента на застраховането, за което на застрахователя се подава конкретна информация за параметри на съответната/те застраховка/ки. Видове застраховки, подлежащи на заявяване, са, както следва: „Злополука и медицински разходи“; „Каско, валидно в чужбина“; „Пожар и природни бедствия“; „Щети на имущество“; „Зелена карта“ и „Карго“.

Обем на поръчка: 2020 г. — 11 военнослужещи; 2021 г. — 11 военнослужещи; 2022 г. — 11 военнослужещи; 1 единица автомобилна техника за всяка една година.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застраховане на контингентите от БА, участващи в операция в АФГАНИСТАН

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66510000
66514200
66516100
66514110
66515100
66515200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА, участващи в задгранична операция в АФГАНИСТАН, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА, командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район и екипажите на военнотранспортни самолети на ВВС, изпълняващи полети от и до страните в зоната на операциите през 2020—2022 г.

Видове застраховки: „Злополука и медицински разходи“, „Каско, валидно в чужбина“, „Пожар и природни бедствия“, „Щети на имущество“, „Гражданска отговорност за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица с моторни превозни средства, нанесени извън територията на Р БЪЛГАРИЯ в страни извън международното споразумение „Зелена карта“ и „Карго“.

Обем на поръчка: 2020 г. — 180 военнослужещи; 2021 г. — 160 военнослужещи; 2022 г. — 160 военнослужещи и 2 единици автомобилна техника за всяка една година.

Застраховането ще се осъществява по конкретни заявки на възложителя в зависимост от неговите нужди.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 124-303041
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Наименование:

Застраховане на контингентите от БА, участващи в задгранична операция в КОСОВО.

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Наименование:

Застраховане на контингентите от БА, участващи в задгранична операция в БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА.

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 3
Наименование:

Застраховане на контингентите от БА, участващи в задгранична операция в АФГАНИСТАН.

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 5, буква „д“.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция „Отбранителна аквизиция“
Пощенски адрес: ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5
Град: София
Пощенски код: 1092
Държава: България
Електронна поща: e.doneva@mod.bg
Телефон: +359 29220668
Факс: +359 29220643

Интернет адрес: http://www.mod.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/09/2019