Leveringen - 42495-2019

29/01/2019    S20    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Handenontsmettingsmiddel

2019/S 020-042495

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postadres: ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415
Postcode: 61-545
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Pietrzyk
E-mail: zamowienia.publiczne@orsk.ump.edu.pl
Telefoon: +48 618310142/ +48 618310242
Fax: +48 618310107

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.orsk.ump.edu.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Referentienummer: SZP/SE/01/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33741300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry, narzędzi i myjni dezynfektorów

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33741300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni i narzędzi (w tym m. in. artroskopów)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33741300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do rąk i narzędzi

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33741300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33741300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do kuchni i myjni dezynfektorów

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33741300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do basenów kąpielowych

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33741300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/01/2019