Leveringen - 424981-2020

Submission deadline has been amended by:  489331-2020
11/09/2020    S177

Duitsland-Lauf an der Pegnitz: Radionetwerk

2020/S 177-424981

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landratsamt Nürnberger Land
Postadres: Waldluststraße 1
Plaats: Lauf an der Pegnitz
NUTS-code: DE259 Nürnberger Land
Postcode: 91207
Land: Duitsland
E-mail: i.luber@nuernberger-land.de
Telefoon: +49 9123-9506208
Fax: +49 9123-9508023
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.deutsche-evergabe.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/B657E091-811F-4D5D-8759-A28EDA34BA35
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/B657E091-811F-4D5D-8759-A28EDA34BA35
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsche-evergabe.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WLAN-Ausstattung für die Schulen im Landkreis Nürnberger Land

Referentienummer: 51.2-2020-WLAN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32418000 Radionetwerk
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aufbau einer einheitlichen WLAN- und Netzwerkinfrastruktur Landkreisschulen Nürnberger Land. Einführung einer Management-Cloud-Lösung on-Premisse für folgende Componenten Router, Switche,Firewall und WLAN.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48200000 Software voor netwerken, internet en intranet
72700000 Computernetwerkdiensten
51100000 Installatie van elektrische en mechanische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE259 Nürnberger Land
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aufbau einer einheitlichen WLAN- und Netzwerkinfrastruktur Landkreisschulen Nürnberger Land. Einführung einer Management-Cloud-Lösung on-Premise für folgende Komponenten: Router, Switche, Firewall und WLAN. Beschaffung und Errichtung WLAN-Lösung mit 501 Accesspoints. Beschaffung und Errichtung Firewall- und Routerlösung mit 10 Firewalls. Beschaffung und Errichtung Switche mit 64 Switchen. Ausführung der Installation nach Prioritätenliste des Auftraggebers. Termin für den Abschluss sämtlicher Maßnahmen inkl. Inbetriebnahme und Schulung/Einweisung des Lehrkörpers bzw. des von der Schule beauftragten Personals: 30.6.2021.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/10/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/10/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Angebotsöffnung erfolgt elektronisch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Mittelfranken — Vergabekammer Nordbayern
Postadres: Postfach 606
Plaats: Ansbach
Postcode: 91511
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefoon: +49 981531277
Fax: +49 981531837
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen,

(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen,

(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen,

(4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/09/2020