Usługi - 425010-2021

20/08/2021    S161

Polska-Warszawa: Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych

2021/S 161-425010

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 141-374329)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Mienia Wojskowego
Adres pocztowy: ul. Nowowiejska 26A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-911
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Karolewski
E-mail: dzp.bp@amw.com.pl
Faks: +48 223149900
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amw.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Uruchomienie i świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Agencji Mienia Wojskowego

Numer referencyjny: DZP-BP.2610.3.2021
II.1.2)Główny kod CPV
64216110 Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie i świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych poprzez wirtualną prywatną sieć szkieletową realizowaną w technologii MPLS oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla Agencji Mienia Wojskowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 141-374329

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 21/11/2021
Powinno być:
Data: 06/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: