Supplies - 425056-2022

03/08/2022    S148

Poland-Częstochowa: Diesel oil

2022/S 148-425056

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: Al. Niepodległości 30
Town: Częstochowa
NUTS code: PL224 Częstochowski
Postal code: 42-200
Country: Poland
Contact person: Anna Szal
E-mail: zamowienia@mpk.czest.pl
Telephone: +48 343779132
Fax: +48 343779109
Internet address(es):
Main address: www.mpk.czest.pl
Address of the buyer profile: https://mpk-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: Al. Niepodległości 30
Town: Częstochowa
NUTS code: PL224 Częstochowski
Postal code: 42-200
Country: Poland
Contact person: Anna Szal
E-mail: zamowienia@mpk.czest.pl
Telephone: +48 343779132
Fax: +48 343779109
Internet address(es):
Main address: www.mpk.czest.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego

Reference number: RZI.26.3.2022
II.1.2)Main CPV code
09134100 Diesel oil
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wspólny zakup i sukcesywna dostawa, na rzecz MPK w Częstochowie Sp. z o. o. i SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie,3 350 ton oleju napędowego ( 3150 t - ON A), w tym do 200 ton oleju napędowego o „polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” (ON B), w przypadku spadku temperatury powietrza.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224 Częstochowski
Main site or place of performance:

MPK w Częstochowie Sp. z o. o., ul. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wspólny zakup i sukcesywna dostawa, na rzecz MPK w Częstochowie Sp. z o. o. i SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, 3 350 ton oleju napędowego (3 150 t - ON A), w tym do 200 ton oleju napędowego o „polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” (ON B), w przypadku spadku temperatury powietrza.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 102-286932
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/07/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Orlen Paliwa Sp. z o. o.
Postal address: Widełka 869
Town: Widełka
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 36-145
Country: Poland
E-mail: ORLENPaliwa@orlen.pl
Telephone: +48 242566084
Fax: +48 243679052
Internet address: www.orlenpaliwa.pl
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający na podstawie art. 126 ust 1 PZP, wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1)informacji z KRK w zakresie określonym:

a)w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,

b)w art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP,

c)w art. 109 ust. 1pkt 2 lit. a PZP,

d)w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP,

e)w art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020,poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3)informacji z CRBR, w zakresie art. 108 ust. 2 PZP, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

4)zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące w sprawie spłat tych należności;

5)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6)odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

7)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a)art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,

b)art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c)art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d)art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,

e)art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny

8)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022, poz. 835)

Całość dokumentacji dostępna na: https://mpk-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-626
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5.Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

6.Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-626
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022