We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 425078-2022

03/08/2022    S148

Bulgaria-Radnevo: Steel

2022/S 148-425078

Qualification system – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: MINI MARITsA - IZTOK EAD
National registration number: 833017552
Postal address: ul. GEORGI DIMITROV No. 13
Town: gr. Radnevo
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Postal code: 6260
Country: Bulgaria
Contact person: Irena Petrova Videva
E-mail: i_videva@marica-iztok.com
Telephone: +359 41783305-4014
Fax: +359 41783363
Internet address(es):
Main address: https://www.marica-iztok.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/10687
I.3)Communication
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/214834
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на стомани

Reference number: 09/2022
II.1.2)Main CPV code
14622000 Steel
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
14622000 Steel
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Main site or place of performance:

условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя, съгласно Инкотермс 2020.

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на квалификационната система за подбор на стопански субекти е доставка чрез покупка на горещовалцувани листови стомани , тръби пръти и профилни стомани, необходими за правилната, безопасна и безаварийна работа на съоръженията в „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Количествата и видовете изделия, няма как да бъдат определени с абсолютна точност, поради характера на дейността свързана с тях, обусловена от тежките режими на експлоатация от всякакъв вид в условията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

С поканата за представяне на оферта за всяка конкретна поръчка се посочва конкретна спецификация (с видове и количества) за доставка.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.8)Duration of the qualification system
Start: 01/08/2022
End: 01/08/2024
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.9)Qualification for the system
Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification:

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране: 1) Критерии по чл.54 и чл.55 от ЗОП: За кандидатите не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54 ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП и специфичните национални основания за отстраняване. Кандидат, за когото са налице основание по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, в съответствие с чл.56, ал.1, т.1, 2, 3 и 4 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, освен предвидената в чл.56, ал.5 от ЗОП забрана за използване на посочената възможност.

Methods according to which each of those conditions will be verified:

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия : На основание чл.67 ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.58 от ЗОП, възложителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification:

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране: 2) Специфични национални основания за отстраняване: - осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); - нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); - нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); - наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); - наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; - обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Methods according to which each of those conditions will be verified:

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия : Кандидатите декларират обстоятелствата в ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изискани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification:

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:3)Технически и професионални способности по чл.63, ал.1, т.1, б. „б“ ЗОП:Изпълнени от кандидата през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението дейности, идентични или сходни с предмета на квалификационната система. Под „сходен предмет“ следва да се разбирадоставка на всякакъв вид стомани. Минимален обем: 90 000кг. Съответствието с критерия за подбор се декларира в ЕЕДОП(Част IV-В) с попълване на списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на системата, с посочване на стойностите, количеството в кг, датите и получателите. Посочва се и публичен регистър, в който се съдържат декларираните обстоятелства, ако има такъв. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП(списъкът по чл.64, ал.1 т.2 ЗОП, заедно с документи, които доказват извършената доставка)могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП

Methods according to which each of those conditions will be verified:

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия : На основание чл.67 ал.5 от ЗОП във връзка с чл.64 от ЗОП възложителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят списък на доставките, с посочване на стойностите, количеството в кг, датите и получателите, придружен с доказателства за извършените доставки, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Условията за изпълнение на всяка конкретна поръчка, възложена чрез настоящата квалификационна система, ще бъдат посочени в поканата и документацията при стартирането.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.2)Administrative information
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1.Съгласно чл. 5к, пар. 1 от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г., считано от 09.04.2022 г. се забранява сключването на нови, а след 10.10.2022 г. изпълнението на вече сключени договори за обществени поръчки, вкл. и на такива, попадащи в някои от изключенията, с лица по чл. 5к, пар. 1, б., „а“ – „в“ от Регламента, а именно:

а) руски граждани или физически или юридически лица, образувания или органи, установени в Русия;

б) юридически лица, образувания или органи, при които повече от 50 % от правото на собственост, пряко или непряко се притежава от субект, посочен в буква а); или

в) физически или юридически лица, образувания или органи, действащи от името или по указание на субект, посочен в буква а) или б).

Забраната се прилага и спрямо подизпълнители, доставчици или образувания, чийто капацитет се използва в съответствие със ЗОП, когато участието им в изпълнението на поръчката е повече от 10 % от нейната стойност.

Изключения са допустими при условията на чл. 5к, пар. 2 във вр. с чл. 9 от Регламента.

Възложителите имат задължението да спазват Регламента на всички етапи от процеса по възлагане, сключване и изпълнение на договори за обществени поръчки. В тази връзка участниците декларират обстоятелствата в приложената декларация и представят същата с ЕЕДОП.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На обжалване подлежат актовете, действията и бездействията на възложителя, посочени в чл. 196 от ЗОП, като подаването на жалба е обвързано със сроковете по чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: "Мини Марица-изток" ЕАД
Postal address: ул. "Георги Димитров" № 13
Town: Раднево
Postal code: 6260
Country: Bulgaria
E-mail: ivan.nikolaev@marica-iztok.com
Telephone: +359 417833054045
Fax: +359 41783363
Internet address: www.marica-iztok.com
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022