The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 425078-2022

03/08/2022    S148

Bulgaria-Radnevo: Steel

2022/S 148-425078

Qualification system – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: MINI MARITsA - IZTOK EAD
National registration number: 833017552
Postal address: ul. GEORGI DIMITROV No. 13
Town: gr. Radnevo
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Postal code: 6260
Country: Bulgaria
Contact person: Irena Petrova Videva
E-mail: i_videva@marica-iztok.com
Telephone: +359 41783305-4014
Fax: +359 41783363
Internet address(es):
Main address: https://www.marica-iztok.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/10687
I.3)Communication
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/214834
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на стомани

Reference number: 09/2022
II.1.2)Main CPV code
14622000 Steel
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
14622000 Steel
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Main site or place of performance:

условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя, съгласно Инкотермс 2020.

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на квалификационната система за подбор на стопански субекти е доставка чрез покупка на горещовалцувани листови стомани , тръби пръти и профилни стомани, необходими за правилната, безопасна и безаварийна работа на съоръженията в „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Количествата и видовете изделия, няма как да бъдат определени с абсолютна точност, поради характера на дейността свързана с тях, обусловена от тежките режими на експлоатация от всякакъв вид в условията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

С поканата за представяне на оферта за всяка конкретна поръчка се посочва конкретна спецификация (с видове и количества) за доставка.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.8)Duration of the qualification system
Start: 01/08/2022
End: 01/08/2024
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.9)Qualification for the system
Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification:

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране: 1) Критерии по чл.54 и чл.55 от ЗОП: За кандидатите не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54 ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП и специфичните национални основания за отстраняване. Кандидат, за когото са налице основание по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, в съответствие с чл.56, ал.1, т.1, 2, 3 и 4 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, освен предвидената в чл.56, ал.5 от ЗОП забрана за използване на посочената възможност.

Methods according to which each of those conditions will be verified:

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия : На основание чл.67 ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.58 от ЗОП, възложителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification:

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране: 2) Специфични национални основания за отстраняване: - осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); - нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); - нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); - наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); - наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; - обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Methods according to which each of those conditions will be verified:

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия : Кандидатите декларират обстоятелствата в ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изискани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification:

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:3)Технически и професионални способности по чл.63, ал.1, т.1, б. „б“ ЗОП:Изпълнени от кандидата през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението дейности, идентични или сходни с предмета на квалификационната система. Под „сходен предмет“ следва да се разбирадоставка на всякакъв вид стомани. Минимален обем: 90 000кг. Съответствието с критерия за подбор се декларира в ЕЕДОП(Част IV-В) с попълване на списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на системата, с посочване на стойностите, количеството в кг, датите и получателите. Посочва се и публичен регистър, в който се съдържат декларираните обстоятелства, ако има такъв. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП(списъкът по чл.64, ал.1 т.2 ЗОП, заедно с документи, които доказват извършената доставка)могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП

Methods according to which each of those conditions will be verified:

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия : На основание чл.67 ал.5 от ЗОП във връзка с чл.64 от ЗОП възложителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят списък на доставките, с посочване на стойностите, количеството в кг, датите и получателите, придружен с доказателства за извършените доставки, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Условията за изпълнение на всяка конкретна поръчка, възложена чрез настоящата квалификационна система, ще бъдат посочени в поканата и документацията при стартирането.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.2)Administrative information
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1.Съгласно чл. 5к, пар. 1 от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г., считано от 09.04.2022 г. се забранява сключването на нови, а след 10.10.2022 г. изпълнението на вече сключени договори за обществени поръчки, вкл. и на такива, попадащи в някои от изключенията, с лица по чл. 5к, пар. 1, б., „а“ – „в“ от Регламента, а именно:

а) руски граждани или физически или юридически лица, образувания или органи, установени в Русия;

б) юридически лица, образувания или органи, при които повече от 50 % от правото на собственост, пряко или непряко се притежава от субект, посочен в буква а); или

в) физически или юридически лица, образувания или органи, действащи от името или по указание на субект, посочен в буква а) или б).

Забраната се прилага и спрямо подизпълнители, доставчици или образувания, чийто капацитет се използва в съответствие със ЗОП, когато участието им в изпълнението на поръчката е повече от 10 % от нейната стойност.

Изключения са допустими при условията на чл. 5к, пар. 2 във вр. с чл. 9 от Регламента.

Възложителите имат задължението да спазват Регламента на всички етапи от процеса по възлагане, сключване и изпълнение на договори за обществени поръчки. В тази връзка участниците декларират обстоятелствата в приложената декларация и представят същата с ЕЕДОП.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На обжалване подлежат актовете, действията и бездействията на възложителя, посочени в чл. 196 от ЗОП, като подаването на жалба е обвързано със сроковете по чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: "Мини Марица-изток" ЕАД
Postal address: ул. "Георги Димитров" № 13
Town: Раднево
Postal code: 6260
Country: Bulgaria
E-mail: ivan.nikolaev@marica-iztok.com
Telephone: +359 417833054045
Fax: +359 41783363
Internet address: www.marica-iztok.com
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022