There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 425078-2022

03/08/2022    S148

България-Раднево: Стомана

2022/S 148-425078

Квалификационна система – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
Национален регистрационен номер: 833017552
Пощенски адрес: ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 13
Град: гр. Раднево
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Пощенски код: 6260
Държава: България
Лице за контакт: Ирена Петрова Видева
Електронна поща: i_videva@marica-iztok.com
Телефон: +359 41783305-4014
Факс: +359 41783363
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.marica-iztok.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/10687
I.3)Комуникация
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/214834
I.6)Основна дейност
Проучване и добив на въглища или други твърди горива

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на стомани

Референтен номер: 09/2022
II.1.2)Основен CPV код
14622000 Стомана
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
14622000 Стомана
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя, съгласно Инкотермс 2020.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на квалификационната система за подбор на стопански субекти е доставка чрез покупка на горещовалцувани листови стомани , тръби пръти и профилни стомани, необходими за правилната, безопасна и безаварийна работа на съоръженията в „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Количествата и видовете изделия, няма как да бъдат определени с абсолютна точност, поради характера на дейността свързана с тях, обусловена от тежките режими на експлоатация от всякакъв вид в условията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

С поканата за представяне на оферта за всяка конкретна поръчка се посочва конкретна спецификация (с видове и количества) за доставка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.8)Срок на действие на квалификационната система
Начална дата: 01/08/2022
Крайна дата: 01/08/2024
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.9)Квалифициране за системата
Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране: 1) Критерии по чл.54 и чл.55 от ЗОП: За кандидатите не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54 ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП и специфичните национални основания за отстраняване. Кандидат, за когото са налице основание по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, в съответствие с чл.56, ал.1, т.1, 2, 3 и 4 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, освен предвидената в чл.56, ал.5 от ЗОП забрана за използване на посочената възможност.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия : На основание чл.67 ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.58 от ЗОП, възложителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране: 2) Специфични национални основания за отстраняване: - осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); - нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); - нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); - наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); - наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; - обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия : Кандидатите декларират обстоятелствата в ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изискани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:3)Технически и професионални способности по чл.63, ал.1, т.1, б. „б“ ЗОП:Изпълнени от кандидата през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението дейности, идентични или сходни с предмета на квалификационната система. Под „сходен предмет“ следва да се разбирадоставка на всякакъв вид стомани. Минимален обем: 90 000кг. Съответствието с критерия за подбор се декларира в ЕЕДОП(Част IV-В) с попълване на списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на системата, с посочване на стойностите, количеството в кг, датите и получателите. Посочва се и публичен регистър, в който се съдържат декларираните обстоятелства, ако има такъв. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП(списъкът по чл.64, ал.1 т.2 ЗОП, заедно с документи, които доказват извършената доставка)могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия : На основание чл.67 ал.5 от ЗОП във връзка с чл.64 от ЗОП възложителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят списък на доставките, с посочване на стойностите, количеството в кг, датите и получателите, придружен с доказателства за извършените доставки, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условията за изпълнение на всяка конкретна поръчка, възложена чрез настоящата квалификационна система, ще бъдат посочени в поканата и документацията при стартирането.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.2)Административна информация
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

1.Съгласно чл. 5к, пар. 1 от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г., считано от 09.04.2022 г. се забранява сключването на нови, а след 10.10.2022 г. изпълнението на вече сключени договори за обществени поръчки, вкл. и на такива, попадащи в някои от изключенията, с лица по чл. 5к, пар. 1, б., „а“ – „в“ от Регламента, а именно:

а) руски граждани или физически или юридически лица, образувания или органи, установени в Русия;

б) юридически лица, образувания или органи, при които повече от 50 % от правото на собственост, пряко или непряко се притежава от субект, посочен в буква а); или

в) физически или юридически лица, образувания или органи, действащи от името или по указание на субект, посочен в буква а) или б).

Забраната се прилага и спрямо подизпълнители, доставчици или образувания, чийто капацитет се използва в съответствие със ЗОП, когато участието им в изпълнението на поръчката е повече от 10 % от нейната стойност.

Изключения са допустими при условията на чл. 5к, пар. 2 във вр. с чл. 9 от Регламента.

Възложителите имат задължението да спазват Регламента на всички етапи от процеса по възлагане, сключване и изпълнение на договори за обществени поръчки. В тази връзка участниците декларират обстоятелствата в приложената декларация и представят същата с ЕЕДОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На обжалване подлежат актовете, действията и бездействията на възложителя, посочени в чл. 196 от ЗОП, като подаването на жалба е обвързано със сроковете по чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: "Мини Марица-изток" ЕАД
Пощенски адрес: ул. "Георги Димитров" № 13
Град: Раднево
Пощенски код: 6260
Държава: България
Електронна поща: ivan.nikolaev@marica-iztok.com
Телефон: +359 417833054045
Факс: +359 41783363
Интернет адрес: www.marica-iztok.com
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/07/2022