TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 425078-2022

03/08/2022    S148

България-Раднево: Стомана

2022/S 148-425078

Квалификационна система – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
Национален регистрационен номер: 833017552
Пощенски адрес: ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 13
Град: гр. Раднево
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Пощенски код: 6260
Държава: България
Лице за контакт: Ирена Петрова Видева
Електронна поща: i_videva@marica-iztok.com
Телефон: +359 41783305-4014
Факс: +359 41783363
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.marica-iztok.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/10687
I.3)Комуникация
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/214834
I.6)Основна дейност
Проучване и добив на въглища или други твърди горива

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на стомани

Референтен номер: 09/2022
II.1.2)Основен CPV код
14622000 Стомана
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
14622000 Стомана
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя, съгласно Инкотермс 2020.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на квалификационната система за подбор на стопански субекти е доставка чрез покупка на горещовалцувани листови стомани , тръби пръти и профилни стомани, необходими за правилната, безопасна и безаварийна работа на съоръженията в „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Количествата и видовете изделия, няма как да бъдат определени с абсолютна точност, поради характера на дейността свързана с тях, обусловена от тежките режими на експлоатация от всякакъв вид в условията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

С поканата за представяне на оферта за всяка конкретна поръчка се посочва конкретна спецификация (с видове и количества) за доставка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.8)Срок на действие на квалификационната система
Начална дата: 01/08/2022
Крайна дата: 01/08/2024
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.9)Квалифициране за системата
Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране: 1) Критерии по чл.54 и чл.55 от ЗОП: За кандидатите не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54 ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП и специфичните национални основания за отстраняване. Кандидат, за когото са налице основание по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, в съответствие с чл.56, ал.1, т.1, 2, 3 и 4 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, освен предвидената в чл.56, ал.5 от ЗОП забрана за използване на посочената възможност.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия : На основание чл.67 ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.58 от ЗОП, възложителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране: 2) Специфични национални основания за отстраняване: - осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); - нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); - нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); - наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); - наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; - обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия : Кандидатите декларират обстоятелствата в ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изискани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:3)Технически и професионални способности по чл.63, ал.1, т.1, б. „б“ ЗОП:Изпълнени от кандидата през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението дейности, идентични или сходни с предмета на квалификационната система. Под „сходен предмет“ следва да се разбирадоставка на всякакъв вид стомани. Минимален обем: 90 000кг. Съответствието с критерия за подбор се декларира в ЕЕДОП(Част IV-В) с попълване на списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на системата, с посочване на стойностите, количеството в кг, датите и получателите. Посочва се и публичен регистър, в който се съдържат декларираните обстоятелства, ако има такъв. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП(списъкът по чл.64, ал.1 т.2 ЗОП, заедно с документи, които доказват извършената доставка)могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия : На основание чл.67 ал.5 от ЗОП във връзка с чл.64 от ЗОП възложителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят списък на доставките, с посочване на стойностите, количеството в кг, датите и получателите, придружен с доказателства за извършените доставки, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условията за изпълнение на всяка конкретна поръчка, възложена чрез настоящата квалификационна система, ще бъдат посочени в поканата и документацията при стартирането.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.2)Административна информация
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

1.Съгласно чл. 5к, пар. 1 от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г., считано от 09.04.2022 г. се забранява сключването на нови, а след 10.10.2022 г. изпълнението на вече сключени договори за обществени поръчки, вкл. и на такива, попадащи в някои от изключенията, с лица по чл. 5к, пар. 1, б., „а“ – „в“ от Регламента, а именно:

а) руски граждани или физически или юридически лица, образувания или органи, установени в Русия;

б) юридически лица, образувания или органи, при които повече от 50 % от правото на собственост, пряко или непряко се притежава от субект, посочен в буква а); или

в) физически или юридически лица, образувания или органи, действащи от името или по указание на субект, посочен в буква а) или б).

Забраната се прилага и спрямо подизпълнители, доставчици или образувания, чийто капацитет се използва в съответствие със ЗОП, когато участието им в изпълнението на поръчката е повече от 10 % от нейната стойност.

Изключения са допустими при условията на чл. 5к, пар. 2 във вр. с чл. 9 от Регламента.

Възложителите имат задължението да спазват Регламента на всички етапи от процеса по възлагане, сключване и изпълнение на договори за обществени поръчки. В тази връзка участниците декларират обстоятелствата в приложената декларация и представят същата с ЕЕДОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На обжалване подлежат актовете, действията и бездействията на възложителя, посочени в чл. 196 от ЗОП, като подаването на жалба е обвързано със сроковете по чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: "Мини Марица-изток" ЕАД
Пощенски адрес: ул. "Георги Димитров" № 13
Град: Раднево
Пощенски код: 6260
Държава: България
Електронна поща: ivan.nikolaev@marica-iztok.com
Телефон: +359 417833054045
Факс: +359 41783363
Интернет адрес: www.marica-iztok.com
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/07/2022