Supplies - 425086-2022

03/08/2022    S148

Polska-Chrzanów: Elektryczność

2022/S 148-425086

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 135-387146)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 8
Miejscowość: Chrzanów
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 32-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Głodek, Sandra Jedynak
E-mail: zamowienia@wodociagi.chrzanowskie.pl
Tel.: +48 326233232
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodociagi.chrzanowskie.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dystrybucję i dostawę energii elektrycznej pn Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Wodociągów Chrzanowskich

II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn, zm.) dla obiektów Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. na okres 1.01.2023 do 31.12.2023. Planowany zakup energii elektrycznej na 2023 rok wynosi: 6 220 MWh +/- 10%.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 135-387146

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 08/11/2022
Powinno być:
Data: 21/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert:
Zamiast:
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 22/08/2022
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: