Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 425086-2022

03/08/2022    S148

Polska-Chrzanów: Elektryczność

2022/S 148-425086

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 135-387146)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 8
Miejscowość: Chrzanów
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 32-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Głodek, Sandra Jedynak
E-mail: zamowienia@wodociagi.chrzanowskie.pl
Tel.: +48 326233232
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodociagi.chrzanowskie.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dystrybucję i dostawę energii elektrycznej pn Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Wodociągów Chrzanowskich

II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn, zm.) dla obiektów Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. na okres 1.01.2023 do 31.12.2023. Planowany zakup energii elektrycznej na 2023 rok wynosi: 6 220 MWh +/- 10%.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 135-387146

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 08/11/2022
Powinno być:
Data: 21/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert:
Zamiast:
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 22/08/2022
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: