TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 425089-2022

03/08/2022    S148

Polska-Wrocław: Gaz ziemny

2022/S 148-425089

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 136-390434)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.
Adres pocztowy: ul. Na Grobli 19
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 50-421
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.
E-mail: anna.sawicka@mpwik.wroc.pl
Tel.: +48 691900392
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpwik.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego GZ-50 na rok 2023

II.1.2)Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu. Przewidywana ilość dostarczanego gazu ziemnego w okresie dostawy wynosi 33 102,757 MWh.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 136-390434

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 23:59
Powinno być:
Data: 18/08/2022
Czas lokalny: 23:59
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/08/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: