Services - 425105-2022

03/08/2022    S148

Poland-Łódź: Tree-cutting services

2022/S 148-425105

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Postal address: ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
Town: Łódź
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 90-021 Łódź
Country: Poland
Contact person: Karolina Kostrzewa
E-mail: Karolina.Kostrzewa@pgedystrybucja.pl
Telephone: +48 426753163
Fax: +48 426751060
Internet address(es):
Main address: http://www.pgedystrybucja.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://swpp2.gkpge.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://swpp2.gkpge.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu linii elektroenergetycznych WN i SN na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w podziale na 6 części.

Reference number: POST/DYS/OLD/GZ/14863/2022
II.1.2)Main CPV code
77211400 Tree-cutting services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN i SN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w podziale na 6 części. Szczegółowy

opis przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 1. Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych WN na obszarze działania Oddziału Łódź o łącznej długości około 32,89 km.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211400 Tree-cutting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL7 Makroregion centralny
II.2.4)Description of the procurement:

Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych WN na obszarze działania Oddziału Łódź o łącznej długości około 32,89 km.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2. Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź o łącznej długości około 33,18 km

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211400 Tree-cutting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL7 Makroregion centralny
II.2.4)Description of the procurement:

Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź o łącznej długości około 33,18 km

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 3. Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź o łącznej długości około 36,92 km

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211400 Tree-cutting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL7 Makroregion centralny
II.2.4)Description of the procurement:

Część 3. Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź o łącznej długości około 36,92 km

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 4. Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź o łącznej długości około 49,28 km

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211400 Tree-cutting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL7 Makroregion centralny
II.2.4)Description of the procurement:

Część 4. Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź o łącznej długości około 49,28 km

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 5. Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź o łącznej długości około 226,70 km

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211400 Tree-cutting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL7 Makroregion centralny
II.2.4)Description of the procurement:

Część 5. Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź o łącznej długości około 226,70 km

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 6. Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź o łącznej długości około 108,49 km

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211400 Tree-cutting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL7 Makroregion centralny
II.2.4)Description of the procurement:

Część 6. Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź o łącznej długości około 108,49 km

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, a także wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w punkcie 13, 14 i 15 SWZ.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SWZ

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Szczegółowe warunki finansowe oraz sposób płatności Zamawiający określił w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

zgodnie z SWZ

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały opisane w załączniku nr 2 do SWZ tj. w Projektowanych postanowieniach Umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

zgodnie z zapisami SWZ

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/08/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/08/2022
Local time: 11:00
Place:

system zakupowy swpp2

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A, 02-676 Warszawa
Town: Warszawa
Postal code: 02-676 Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Terminy składania odwołań określone są w art. 515 Ustawy PZP.

2) Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP.

3) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A, 02-676 Warszawa
Town: Warszawa
Postal code: 02-676 Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022