TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 425135-2022

Submission deadline has been amended by:  475001-2022
03/08/2022    S148

România-Mediaș: Servicii privind extracţia gazelor

2022/S 148-425135

Anunț de participare – utilități

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 14056826
Adresă: Strada: Piata C.I. Motas, nr. 4
Localitate: Medias
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Țară: România
Persoană de contact: Liliana Deliceanu
E-mail: liliana.deliceanu@romgaz.ro
Telefon: +40 374401947
Fax: +40 269846901
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.romgaz.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100153163
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Extragerea gazelor şi petrolului

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de preparare, utilizare si dispozare a fluidelor de strat productiv, pachete vascoase, pachete cu surfactant pentru spalare chimica, fluide de packer

Număr de referinţă: 14056826/2022/RGZ.011 SED
II.1.2)Cod CPV principal
76110000 Servicii privind extracţia gazelor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de preparare, utilizare si dispozare a fluidelor de strat productiv, pachete vascoase, pachete cu surfactant pentru spalare chimica, fluide de packer, conform specificațiilor caietului de sarcini.

Entitatea contractantă va răspunde in mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 6 318 518.35 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

la sondele S.N.G.N. Romgaz S.A. – Sucursala Medias si Tg. Mures cu punctele de lucru in perimetrele de exploatare Romgaz

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de preparare, utilizare si dispozare a fluidelor de strat productiv, pachete vascoase, pachete cu surfactant pentru spalare chimica, fluide de packer, conform specificațiilor caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta personalului de specialitate / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1

Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE, de către toţi ofertanţii, inclusiv de către asociaţi, terți susținători şi subcontractanți.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează sa fie prezentate, la solicitarea entităţii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, inclusiv de catre asociaţii, terții susținători şi subcontractanți acestuia.

Aceste documente vor fi:

- certificat fiscal privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabil la momentul depunerii acestuia;

In cazul in care ofertantul detine sedii secundare/puncte de lucru, ca si document justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, se solicita o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu au fost încălcate obligațiile privind plata impozitelor sau cele privind contribuțiile la asigurările sociale.

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.177, 178 și 180 din Legea 99/2016, entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2

Ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanţii trebuie să respecte regulile de evitarea conflictului de interese prevăzute la art. 73 din Legea 99/ 2016.

Modalitate de îndeplinire: Se va prezenta o declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 73 din Legea 99/2016 o dată cu depunerea DUAE, de către toţi ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanții, până la data limită de depunere ofertelor.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Jude Marius Aristotel – Director General S.N.G.N. Romgaz S.A.

Popescu Razvan – Director Economic

Tataru Argentina – Director Divizia Explorare Productie

Lupa Leonard Ionut – Director Directia Achizitii

Ioo Endre – Director Directia Juridica

Sanpetrean Anica Mariana - Sef Serviciu Control Financiar Preventiv

Ganea Aurelian – Sef Birou Fluide de Foraj

Oprea Radu - Sef Serviciu Probe de Productie si Operatii Speciale la Sonde

Dezso Zoltan – Sef Serviciu Reactivare Sonde - Sucursala Medias

Pasc Daniel – inginer - Unitate de Proiect Reabilitare Grebenis – Sucursala Tg. Mures

Chisalita Cristina Maria – Sef birou RAEC

Bolchis Cecilia – Sef Serviciu Achiziţii (Licitatii)

Deliceanu Liliana – Consilier juridic - Serviciul Achizitii (Licitatii)

Bogdan Gabriela Simona – Inginer diplomat - Serviciul Bugete Analize Economice

Tătaru Mariana – Economist Serviciul Impozite si Taxe

Se va completa Fomularul nr. 1 din Cap. III – Modele de formulare.

Modalitatea de îndeplinire:

Entitatea Contractanta are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. Ca atare, se va prezenta o declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 73 din Legea 99/2016 odată cu depunerea DUAE, de către toţi ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanții, până la data limită de depunere a ofertelor.

Cerința nr. 1

Persoane juridice/fizice române şi Persoane juridice/fizice străine:

• Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului: Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

Modalitate de îndeplinire: Completare DUAE, de către ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanții urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertanţii străini document echivalent emis în ţara de rezidenţă, să fie prezentat, doar la solicitarea entităţii contractante la finalizarea evaluării ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anualaDeclaraţie privind Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani.Operatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, financiari incheiati, respectiv 2019, 2020, 2021 de minim: 6.000.000 leiPentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.În cazul în care mai mulți operatori economici depun o ofertă comună, pentru demonstrarea capacității economice și financiare se vor lua în considerare resursele tuturor membrilor grupului. Pentru ofertanții nerezidenți se vor prezenta situatiile financiare anuale (ptr. anii 2019, 2020, 2021) intocmite potrivit reglementariilor contabile din tara de rezidenta, sau raportul auditorului financiar. Documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatExperienţa similară – Ofertantul va prezenta o listă a serviciilor similare prestate în ultimii 3 ani calculati de la data limită de depunere a ofertelor, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati in care valoarea cumulata a serviciilor sa fie de minim: 3.200.000 lei. Prin servicii similare se inteleg, Servicii privind extractia gazelor.Numărul de ani solicitați in vederea demonstrării experienței similare se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.In cazul decalarii termenului limita de depunere a ofertelor, limita inferioara a perioadei se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat.

Proportia de subcontractareSubcontractareSe vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.Ofertanții vor include informații cu privire la subcontractanți in DUAE. Subcontractantul/subcontractanții va/vor prezenta fiecare cate un formular DUAE, semnat si completat in mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Daca prin subcontractant se îndeplinește o cerința de calificare sau mai multe, atunci acesta va preciza in DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește.Daca prin subcontractant nu se îndeplinește o cerința de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrării neîncadrării in motivele de excludere.Se solicită, la încheierea contractului, sau atunci când se introduc subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin subcontractanților, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție sectorială. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie sectorială.În situația în care un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct de către entitatea contractantă, ofertantul va cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte. Aceste dispoziții nu diminuează răspunderea ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea tuturor obligațiilor din viitorul contract sectorial, inclusiv a obligațiilor subcontractate.Se va preciza si proportia de subcontractare ( %) - Daca e cazul.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul/asociatii vor prezenta dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001/2015 sau ISO 9001/2018 sau echivalent pentru activitatea principala ce face obiectul contractului.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuOfertantul/asociatii vor prezenta dovada implementării unui sistem de management al mediului în conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE, de către ofertanţi, asociaţi şi terți susținători entitatea contractantă urmând să solicite doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, prezentarea documentelor justificative care probează îndeplinirea cerinței (contracte /certificate /documente etc.).Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Se va completa DUAE, de catre subcontractanti, urmând ca entitatea contractanta sa solicite documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de subcontractare (impreuna cu documente anexe la acordul de subcontractare, transmise acestora de catre subcontractanti, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare (impreuna cu documente anexe la acordul de subcontractare, transmise acestora de catre subcontractanti, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).

Se va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE.Entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile sa prezinte documentele justificative (prezentarea unor certificate valabile la momentul prezentarii emise de organisme de certificare acreditare sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii) care probeaza îndeplinirea cerintei.

Se va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE.Entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile sa prezinte documentele justificative (prezentarea unor certificate valabile la momentul prezentarii emise de organisme de certificare acreditare sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al mediului) care probeaza îndeplinirea cerintei.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Cuantum-30.000 lei

Of. vor afișa OBLIGATORIU în SEAP dovada constituirii GP, scanată până la data şi ora limită de dep. a of. în conf. cu art. 42, alin. (7) din HG 394/2016.

Per. de val. a GP: 120 zile de la data limită de dep. a of.

Modul de const a GP:

1. GP se exprima în lei, se va încărca oblig. in SEAP până la data şi ora limită de dep. a of şi poate fi const astfel:

• vir. bancar sau OP în contul RO08RNCB0231019525330001 deschis la BCR Mediaş.

• printr-un instr. de gar emis în cond. legii, astfel:

a) SG emisă de o inst. de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de gar. emisă:

– fie de o soc. de asig. care deține autor. de funcț. emisă în România sau într-un alt stat membru al UE și/sau care este înscrisă în regist. publ pe site-ul ASF

– fie de o soc. de asig. dintr –un stat terț printr-o sucurs. autoriz. în România de catre ASF

OBS. Pentru mai multe informatii a se vedea SECTIUNEA VI.3 Informatii suplimentare

Cuantum: 5 % din prețul contr subs (fără TVA) se va const conf prev art. 46 din H.G. nr. 394/2016

Dupa comunicarea priv rez procedurii, of. declarat castigator, va comunica prin e-mail la adresa liliana.deliceanu@romgaz.ro sau la nr. de fax 0269-844184 modul concret de const. a GBE alegand una din variantele prev de art. 46 din HG 394/2016 act.

Rest. GBE conf art. 48, alin. (4) din HG 394/2016,

OBS. Pentru mai multe informatii a se vedea SECTIUNEA VI.3 Informatii suplimentare

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/09/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 05/01/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/09/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Informatii despre garantii:

III.1.6.a) Garanție de participare:

Cuantumul garantiei de participare: 30.000 lei

Ofertanții care depun oferte vor afișa OBLIGATORIU în SEAP dovada constituirii garanției pentru participare, scanată până la data şi ora limită de depunere a ofertelor, în conformitate cu art. 42, alin. (7), din HG 394/2016.

Perioada de valabilitate a garanției pentru participare: 120 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Modul de constituire a garanţiei de participare:

1. Garanția de participare se exprima în lei, se va încărca obligatoriu in SEAP până la data şi ora limită de depunere a ofertelor şi poate fi constituită astfel:

• virament bancar sau OP în contul RO08RNCB0231019525330001 deschis la BCR Mediaş.

• printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii, astfel:

a) scris. de gar. emisă de o inst. de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de gar. emisă:

– fie de o soc. de asig. care deține autor. de funcț. emisă în România sau într-un alt stat membru al UE și/sau care este înscrisă în regist. publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de o soc. de asig. dintr –un stat terț printr-o sucurs. autoriz. în România de catre ASF

(2) Garanţia de participare trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire.

(3) Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

(4) Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

In cazul in care ofertantii constituie garantia de participare printr-un instrument de garantare emis de o insituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, vor transmite OBLIGATORIU entitatii contractante ORIGINALUL dovezii constituirii garanției pentru participare, in termen de 3 zile de la data depunerii ofertelor in SEAP la adresa SNGN Romgaz SA Medias, str. CI Motas, nr. 4, in atentia Serviciului Achizitii (Licitatii).

Ofertele care nu sunt însoțite de dovada constituirii garanției pentru participare vor fi respinse.

Entitatea contractanta va retine garanția de participare atunci când ofertantul se află într-una din situațile prevăzute de art. 43 alin. (1) din HG 394/2016.

Restituirea garanţiei se realizează potrivit art. 44 din HG 394/2016.

III.1.6.b) Garanție de bună execuție:

Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 5 % din prețul contractului subsecvent (fără TVA) și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 46 din H.G. nr. 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dupa comunicarea privind rezultatul procedurii, ofertantul declarat castigator, va comunica prin e-mail la adresa liliana.deliceanu@romgaz.ro sau la nr. de fax 0269-844184 modul concret de constituire a garantiei de buna executie alegand una din variantele prevazute de art. 46 din HG 394/2016 actualizata.

Restituirea GBE se va face in conformitate cu art. 48, alin. (4) din HG 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Alte informatii:

1. Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate in SICAP operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătura electronica).

2. Documentele de calificare, propunerea tehnică și cea financiară și toate certificatele, documentele emise in alta limba decât romana vor fi însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

3. In cazul in care se depune contestatie, se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Solicitari de clarificari/Intrebari/Comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la Sectiunea ”Lista clarificari, Notificari si Decizii” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Solicitari de clarificari/Intrebari/Comunicari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Solicitari de clarificari/Intrebari/Comunicari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatură electronică extinsă.

5. DUAE aferent procedurii de atribuire va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SICAP la definirea documentației de atribuire, in secțiunea ”Criterii DUAE”, conform criteriilor de calificare și selecție stabilite. DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SICAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României).

6. Pentru informatii suplimentare privind depunerea in format electronic a ofertelor in SICAP, ofertantii se pot adresa la Serviciul Suport Companii din cadrul Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR) la tel. +40213052830/39, fax +40213032906, email contact.companii@e-licitatie.ro. Responsabilitatea pentru corecta functionare din punct de vedere tehnic a SICAP revine operatorului acestui sistem, conform art. 5, alin. (3) din HG 394/2016.

7. Dacă este cazul, ofertantul va indica motivat in cadrul ofertei, care din informatiile din propunerea tehnica si/sau financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.

8. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenul de exercitare a cailor de atac este cel prevăzut la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Juridic - SNGN ROMGAZ SA
Adresă: C.I. MOTAS, nr. 4
Localitate: Medias
Cod poștal: 551130
Țară: România
E-mail: endre.ioo@romgaz.ro
Telefon: +40 374401026
Fax: +40 269844184
Adresă internet: www.romgaz.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/07/2022