TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 425223-2022

03/08/2022    S148

Nederland-'s-Hertogenbosch: Afvalverzameling en –verwerking

2022/S 148-425223

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 114-322819)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enexis Personeel BV
Postadres: Magistratenlaan 116
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5223 MB
Land: Nederland
E-mail: lenneke.blokx@enexis.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.enexis.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.enexis.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Afvalmanagement

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In het kader van de gevraagde dienstverlening en bijhorende werkzaamheden sluit Enexis een raamovereenkomst met één Inschrijver ten behoeve van het Afvalmanagement.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/07/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 114-322819

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 25/07/2022
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 29/07/2022
Plaatselijke tijd: 17:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

In verband met een wijziging in het prijzenblad is de inschrijftermijn gewijzigd. Zie hiervoor de mededelingen bij

deze aanbesteding in Mercell.