We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 425223-2022

03/08/2022    S148

Nederland-'s-Hertogenbosch: Afvalverzameling en –verwerking

2022/S 148-425223

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 114-322819)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enexis Personeel BV
Postadres: Magistratenlaan 116
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5223 MB
Land: Nederland
E-mail: lenneke.blokx@enexis.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.enexis.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.enexis.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Afvalmanagement

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In het kader van de gevraagde dienstverlening en bijhorende werkzaamheden sluit Enexis een raamovereenkomst met één Inschrijver ten behoeve van het Afvalmanagement.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/07/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 114-322819

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 25/07/2022
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 29/07/2022
Plaatselijke tijd: 17:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

In verband met een wijziging in het prijzenblad is de inschrijftermijn gewijzigd. Zie hiervoor de mededelingen bij

deze aanbesteding in Mercell.