Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 425257-2017

26/10/2017    S206

Slovenië-Metlika: Diverse voedingsmiddelen

2017/S 206-425257

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 203-417872)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Metlika
Nationaal identificatienummer: 5088925000
Postadres: Šolska ulica 7
Plaats: Metlika
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8330
Land: Slovenië
Contactpersoon: Željka Janjac
E-mail: info@osmetlika.si
Telefoon: +386 73691160
Fax: +386 73691170
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.osmetlika.si/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)“.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 203-417872

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
In plaats van:
Te lezen:

Popravek dokumentacije (obarvan z drugo barvo).

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/227672/JN_-_Osnovna_šola_Metlika__-_dokumentacija_2017.doc_popravek_23.10.2017.zip