TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 425260-2022

Display compact view

03/08/2022    S148

Nederland-Den Helder: Navigatie-uitrusting

2022/S 148-425260

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 412151249
Postadres: Rijks Zee- en Marinehaven 1
Plaats: Den Helder
Postcode: 1781 ZZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Ministerie van Defensie Hoofdkantoor
Ter attentie van: Bart Nijpels
E-mail: BHAGT.Nijpels@mindef.nl
Telefoon: +31 223651835

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.defensie.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=188763

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Leveren Sonar en Navigatiesystemen
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Den Helder

NUTS-code NL Nederland

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 7
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding van een raamovereenkomst van 7 jaar voor het leveren van Sonar-en Navigatiesystemen met een minimale technische levensduur van 7 jaar. Dit is inclusief Sonar- en Navigatiesystemen die gedurende de looptijd door onherstelbare schade, normophogingen of defecten moeten worden vervangen of aangevuld, gebruikers- en onderhoudsopleidingen gericht op OLM, ILM en DLM onderhoud, bijbehorende reserveonderdelen, speciale gereedschappen en software updates. De Aanbestedende dienst schat in dat het gaat om 23 systemen met 2 opties voor in totaal 12 systemen.
Gedurende de technische levensduur moet het systeem onderhouden kunnen worden door de Aanbestedende dienst.
De gebruikte procedure is de niet openbare procedure uit de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied. De procedure verloopt volledig elektronisch via het aanbestedingsplatform Negometrix. Nadere informatie over het gebruik leest u hier.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34933000 Navigatie-uitrusting, 38113000 Sonars, 37412200 Duik- en snorkeluitrusting, 37412240 Duikinstrumenten of toebehoren

II.1.7)Inlichtingen over uitbesteding
De inschrijver moet in de inschrijving aangeven of hij eventueel van plan is een deel van de opdracht uit te besteden aan derde partijen, welke onderaannemers hij voorstelt en op welke taken de opdrachten in onderaanneming betrekking hebben waarvoor deze worden voorgesteld
De inschrijver moet melding maken van elke wijziging met betrekking tot de onderaannemers tijdens de uitvoering van de opdracht
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
De Aanbestedende dienst schat in dat gedurende de looptijd van de raamovereenkomst een hoeveelheid van 23 Sonar- en Navigatiesystemen incl software updates en toebehoren worden afgenomen. Tevens is de inschatting dat de benodigde reservedelen, gebruikers- en onderhoudsopleidingen en speciale gereedschappen gedurende de instandhouding van de systemen zullen worden afgenomen.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van deze opties: De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om een deel of het geheel van de volgende 2 opties te lichten:
Optie 1: 7 Sonar- en Navigatiesystemen incl software updates en toebehoren indien reeds aanwezige systemen binnen de Aanbestedende dienst aan vervanging toe zijn
Optie 2: 5 Sonar- en Navigatiesystemen incl software updates en toebehoren omdat er behoefte is aan deze systemen door andere krijgsmachtonderdelen.
Tevens behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst Sonar- en Navigatiesystemen of onderdelen daarvan aan te schaffen, welke door onherstelbare schade, normophogingen of defecten moeten worden vervangen of aangevuld.
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht, met name met betrekking tot de zekerheid van voorziening en de beveiliging van inlichtingen:
III.1.5)Inlichtingen over veiligheidsmachtiging:
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie

Criteria betreffende de persoonlijke situatie van ondernemers (die tot hun uitsluiting kunnen leiden) waaronder eisen in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie Selectieleidraad

Criteria betreffende de persoonlijke situatie van subcontractanten (die tot hun afwijzing kunnen leiden) waaronder eisen in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie Selectieleidraad
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid

Criteria betreffende de technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid van ondernemers (die tot hun uitsluiting kunnen leiden)

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Zie Selectieleidraad

Criteria betreffende de technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid van subcontractanten (die tot hun afwijzing kunnen leiden)

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Zie Selectieleidraad
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden: Niet van toepassing
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
477544569
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
12.9.2022 - 14:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
26.9.2022
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels. Nederlands.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix3, dat te bereiken is via www.negometrix.com. Na kosteloze registratie op Negometrix3 kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze aanbesteding.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland

VI.4.2)Instellen van beroep

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Zie www.rechtspraak.nl

VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29.7.2022