Supplies - 425268-2020

11/09/2020    S177

Slovakia-Bratislava: Medical consumables

2020/S 177-425268

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
National registration number: 30845572
Postal address: Kutuzovova 8
Town: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 832 47
Country: Slovakia
Contact person: Ľudovít Augustín
E-mail: ludovit.augustin@mod.gov.sk
Telephone: +421 960317656

Internet address(es):

Main address: http://mosr.sk

Address of the buyer profile: http://uvo.gov.sk

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426485
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426485
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ochranné rúška

Reference number: ÚpIA-EL3/1-41-2020
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Ochranné bavlnené rúško určené k ochrane dýchacích ciest pre potreby zabezpečenia ochrany života a zdravia príslušníkov ozbrojených síl SR a zamestnancov ministerstva obrany pred infekčnými ochoreniami vyvolanými vírusmi, predovšetkým koronavírusmi.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 14 018.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Úrad hlavného lekára, Pod Stráňami 1, Liptovský Mikuláš

II.2.4)Description of the procurement:

Dodanie ochranných bavlnených rúšok v rozsahu cca 8 600 ks.

Množstvo nakupovaného tovaru je uvedené ako predpokladané množstvo maximálne a skutočné množstvo, ktoré bude predmetom kúpy bude upravené na základe výsledkov verejnej súťaže a cien ponúknutých úspešným uchádzačom.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 14 018.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 20
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania len " zákon o verejnom obstarávaní").

Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, preto uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní jedným z nasledujúcich spôsobov:

— podľa § 32 ods.2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,

— zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

— podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

— iným rovnocenným dokladom.

2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ďalšie informácie vzťahujúce sa k podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto verejnej súťaži.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať:

Bod 1: podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní opisom ponúkaného tovaru.

Bod.2: podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní fotografiami ponúkaného tovaru.

Bod.3: podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovateľnými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Skupina dodávateľov môže využiť na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odbornej kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k preukázaniu podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní - opis ponúkaného tovaru:

Uchádzači predložia opis ponúkaného tovaru. V opise ponúkaného tovaru uchádzači uvedú názov tovaru, obchodné označenie tovaru (označenie tovaru jeho výrobcom), technické parametre, úžitkové vlastnosti ponúkaného tovaru a ďalšie informácie o ponúkanom tovare minimálne v rozsahu požiadaviek na predmet zákazky uvedených v týchto súťažných podkladoch v oddiele B.2 Opis predmetu zákazky tak, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Opis ponúkaného tovaru musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch v oddiele B.2 Opis predmetu zákazky a v súlade s ponukou predloženou uchádzačom.

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k preukázaniu podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní - fotografie ponúkaného tovaru:

Uchádzači predložia farebnú fotografiu alebo obdobné farebné vyobrazenie (napr. prospekt, list z katalógu, obrázok získaný tlačou z tlačiarenského výstupného zariadenia a pod.) na ponúkaný tovar.

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k preukázaniu podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní - certifikáty alebo potvrdenia s jasne identifikovateľnými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu:

Uchádzači predložia certifikáty a/alebo záverečné protokoly a/alebo protokoly a/alebo iné doklady o skúškach na ponúkaný tovar vypracované/vydané orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu (akreditovanými skúšobňami), ktoré majú príslušné technické prostriedky na posudzovanie splnenia požadovaných technických parametrov, predpisov a noriem vyhotovené v slovenskom alebo v českom jazyku vzťahujúce k ponúkanému tovaru. Certifikáty, záverečné protokoly a protokoly alebo iné doklady o skúškach na tovar musia byť predložené s jasne identifikovaným odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na zdravotnú neškodnosť materiálu, z ktorého je tovar vyrobený. Verejný obstarávateľ požaduje vyššie uvedenými dokladmi preukázať a potvrdiť zhodu ponúknutého výrobku minimálne s požiadavkami zdravotnej neškodnosti podľa STN 80 005 : 2014 Textílie. Textilné a odevné výrobky. Technické požiadavky a skúšobné metódy.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo elektronickú aukciu nepoužiť, ak by sa elektronickej aukcie mal zúčastniť iba jeden uchádzač.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/10/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/10/2020
Local time: 09:00
Place:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie, s využitím všetkých jeho funkcionalít. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca/uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html V IS EVO sa za okamih doručenia informácie (žiadostí, dokumentov, ponuky a iné) považuje odoslanie daného podania t. j. dátum odoslania = dátum doručenia.

Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426485. Časti súťažných podkladov oddiel B.1. Návrh kúpnej zmluvy, oddiel B.2 Opis predmetu zákazky a bod č.5 oddielu A.3 súťažných podkladov (Vzor cenovej ponuky) sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa v editovateľnej podobe vo formátoch word a excel. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky (napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní).

2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č.III.1.1.) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len,,JED), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:

a)neexistuje dôvod na jeho vylúčenie.

b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch.

3.Zábezpeka sa nepožaduje.

4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku.

5. Podľa § 66 ods. 7 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

6. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7. Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/09/2020