Dostawy - 425310-2020

Submission deadline has been amended by:  434411-2020
11/09/2020    S177

Polska-Gdańsk: Aparatura kontrolna i badawcza

2020/S 177-425310

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Pietruszewska, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 115, I piętro
E-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ug.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ug.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatury dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, według części

Numer referencyjny: J711.291.1.72.2020.MP
II.1.2)Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury służącej do namnażania i oczyszczania bakteriofagów, zwanej dalej „sprzętem”, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, według części:

1) I część – dostawa suchego bloku grzewczego – 1 szt.;

2) II część – dostawa inkubatora z chłodzeniem z technologią kompresorową – 1 szt.;

3) III część – dostawa mieszadła magnetycznego – 1 szt.

Miejsce dostawy: Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pokój 67.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ (odpowiednio do części).

Zamówienie obejmuje:

1) transport, wniesienie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

2) montaż, instalację sprzętu;

3) przeszkolenie minimum 2 osób Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi sprzętu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

I część – dostawa suchego bloku grzewczego – 1 szt.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pokój 67

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury służącej do namnażania i oczyszczania bakteriofagów, zwanej dalej „sprzętem”, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, według części:

1) I część – dostawa suchego bloku grzewczego – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ (odpowiednio do części I).

Zamówienie obejmuje:

1) transport, wniesienie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

2) montaż, instalację sprzętu;

3) przeszkolenie minimum 2 osób Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi sprzętu.

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia – art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

Projekt pt. „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim Bionanova) realizowany w ramach programu strategicznego „Nowoczesne technologie materiałowe” Techmatstrateg, umowa nr TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019.

Okres gwarancji producenta na sprzęt: nie krótszy niż 24 miesiące, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdz. XIV, okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: (T_I) Termin wykonania zamówienia / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: (G_I) Okres gwarancji producenta / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w rozdziale XIV.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

II część – dostawa inkubatora z chłodzeniem z technologią kompresorową – 1 szt.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pokój 67

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury służącej do namnażania i oczyszczania bakteriofagów, zwanej dalej „sprzętem”, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, według części:

1) II część – dostawa inkubatora z chłodzeniem z technologią kompresorową – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ (odpowiednio do części II).

Zamówienie obejmuje:

1) transport, wniesienie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

2) montaż, instalację sprzętu;

3) przeszkolenie minimum 2 osób Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi sprzętu.

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia – art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

Projekt pt. „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim Bionanova) realizowany w ramach programu strategicznego „Nowoczesne technologie materiałowe” Techmatstrateg, umowa nr TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019.

Okres gwarancji producenta na sprzęt: nie krótszy niż 24 miesiące, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdz. XIV, okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: (T_II) Termin wykonania zamówienia / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: (G_II) Okres gwarancji producenta / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w rozdziale XIV.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

III część – dostawa mieszadła magnetycznego – 1 szt.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pokój 67

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury służącej do namnażania i oczyszczania bakteriofagów, zwanej dalej „sprzętem”, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, według części:

1) III część – dostawa mieszadła magnetycznego – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ (odpowiednio do części III).

Zamówienie obejmuje:

1) transport, wniesienie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

2) montaż, instalację sprzętu;

3) przeszkolenie minimum 2 osób Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi sprzętu.

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia – art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

Projekt pt. „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim Bionanova) realizowany w ramach programu strategicznego „Nowoczesne technologie materiałowe” Techmatstrateg, umowa nr TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019.

Okres gwarancji producenta na sprzęt: nie krótszy niż 24 miesiące, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdz. XIV, okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: (T_III) Termin wykonania zamówienia / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: (G_III) Okres gwarancji producenta / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w rozdziale XIV.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

Zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

Zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

Zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/10/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/12/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Budynek Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 110.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego: ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdz. VII.

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca składa:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę, o których mowa w rozdziale XI SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1) specyfikacji technicznej (w języku polskim albo angielskim) zaoferowanego sprzętu, potwierdzającej spełnianie wymagań zawartych w załączniku nr 1a do SIWZ oraz zaoferowanych w kryteriach parametrów dodatkowych – jeśli dotyczy, odpowiednio do części. Dopuszcza się katalogi producenta, foldery producenta itp.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Ofertę stanowi formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ (odpowiednio do części). Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: część I: 130,00 PLN, część II: 300,00 PLN, część III: 160,00 PLN. Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert (rozdz. IX SIWZ).

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. Szczegóły dot. podwykonawców – rozdział XVIII SIWZ.

Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczki w rozumieniu przepisu art. 151a ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych – rozdz. XX pkt 13 SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ (dostępnej na stronie www.ug.edu.pl). Szczegóły dotyczące: warunków udziału w postępowaniu – rozdz. V SIWZ, wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – rozdz. VII SIWZ, podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 – rozdz. VI SIWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie – rozdz. XIV, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zam. i mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą – rozdz. VII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy (art. 179–198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2020