Supplies - 425362-2022

04/08/2022    S149

Poland-Pokrówka: Solar photovoltaic modules

2022/S 149-425362

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Chełm
Postal address: Pokrówka, ul. Gminna 18
Town: Pokrówka
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-100
Country: Poland
Contact person: Alicja Semeniuk
E-mail: przetargi@gminachelm.pl
Telephone: +48 825637363
Internet address(es):
Main address: https://www.gminachelm.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Chełm

Reference number: PGI.271.4.2022
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Chełm, która jest realizowana w ramach projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm – projekt 1”.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 13 983 495.86 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Chełm

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
09331200 Solar photovoltaic modules
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45311200 Electrical fitting work
45315300 Electricity supply installations
45317300 Electrical installation work of electrical distribution apparatus
45330000 Plumbing and sanitary works
45332200 Water plumbing work
09100000 Fuels
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Chełm

II.2.4)Description of the procurement:

1. w zakresie instalacji fotowoltaicznych:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 434 zestawów instalacji fotowoltaicznych, wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,

2) wykonanie w każdej lokalizacji, nie później niż 60 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym, inwentaryzacji budynków, z których sporządzone zostaną Protokoły Uzgodnień Montażowych z naniesionymi w programie graficznym z możliwością skalowania, rzutami dachu z umiejscowieniem moduł w fotowoltaicznych i/lub z rzutem terenu z naniesionym miejscem montażu na gruncie oraz przebiegiem trasy kablowej DC i AC.

3) dostawa i montaż konstrukcji pod moduły PV,

4) dostawa i montaż fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2021 roku modułów PV,

5) dostawa i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż z 2021 roku falowników/ inwerterów DC/AC,

6) wykonanie wykopów w gruncie do wymaganej głębokości, w przypadku, gdy panele fotowoltaiczne zlokalizowane będą poza budynkiem, w którym znajdowała się będzie rozdzielnia główna w odległości do 25 metrów w linii prostej, powyżej 25 metra wykopy wykonuje mieszkaniec,

7) ułożenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewodów od inwertera do rozdzielnicy elektrycznej

8) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji (wartość rezystancji uziemienia powinna osiągnąć <10 Ohm),

9) wyposażenie rozdzielnicy DC (ochronnik przeciwprzepięciowy, rozłącznik bezpiecznikowy DC)

10) wyposażenie rozdzielnicy AC (rozłącznik bezpiecznikowy, ochronnik przeciwprzepięciowy, wyłącznik nadprądowy)

11) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury,

12) uruchomienie układu i regulacje,

13) pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami,

14) konfigurację wszystkich falowników, połączenia z siecią Internet użytkownika (w przypadku braku stałego połączenia internetowego w miejscu zlokalizowania falownika koszty doprowadzenia zasięgu pokrywa Użytkownik, w przypadku całkowitego braku sieci internetowej u Użytkownika wymogiem jest wyposażenie Użytkownika w moduł pozwalający w przyszłości połączyć się z siecią Internet.) oraz zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu. System musi być dostępny na urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie iOS oraz Android, urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, na którym zamierzone dane zostaną zapisane,

15) szkolenie osób zarządzających obiektami i użytkowników z obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach niniejszego postępowania,

16) wykonanie dokumentacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD,

17) wykonanie niezbędnych otworów i przepustów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,

18) uszczelnienie otworów i przepustów montażowych po wprowadzeniu.

2. w zakresie instalacji kolektorów słonecznych:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 202 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,

2) montaż kolektorów słonecznych z wykorzystaniem systemowych zestawów montażowych i zestawów przyłączeniowych, przeznaczanych do danego rodzaju kolektora, należy zastosować optymalny kąt pochylenia kolektorów, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale od 30° do 60° oraz ustawienie kolektorów możliwie w kierunku południowym, z dopuszczalnym odchyleniem od tego kierunku w zakresie od -45° do +45°,

3) w celu minimalizacji ryzyka uszkodzeń kolektorów podczas transportu na dach, należy zastosować transport za pomocą dźwigu lub systemowych drabin z elektryczną wciągarką,

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków dalszy opis zawarto w pkt. 4.2.1.2 SWZ od ppkt 4) do ppkt 18).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Sprawność modułu fotowoltaicznego / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Współczynnik utraty ciepła a1 kolektora słonecznego przy powierzchni apertury / Weighting: 10%
Price - Weighting: 60%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm – projekt 1” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0199/19.

II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Chełm

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
44621220 Central-heating boilers
45331110 Boiler installation work
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45332000 Plumbing and drain-laying work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Chełm

II.2.4)Description of the procurement:

1. Zakres obejmuje:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 154 sztuk kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem,

2) wykonanie montażu czopucha do komina,

3) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,

4) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,

5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c. w. u,

6) wykonanie montażu pomp obiegowych,

7) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,

8) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,

9) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,

10) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.2 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kotłów na biomasę (część 2 zamówienia).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Sprawność kotła / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm – projekt 1” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0199/19.

II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Chełm

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
42511110 Heat pumps
45321000 Thermal insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45300000 Building installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Chełm

II.2.4)Description of the procurement:

1. Zakres obejmuje:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 36 sztuk pomp ciepła w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem,

2) montaż kanałów powietrznych,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego,

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7) napełnienie instalacji,

8) uruchomienie instalacji,

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o.

i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem.

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.3 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji pomp ciepła (część 3 zamówienia).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Współczynnik COP wg PN-EN 14511 lub równoważnej przy A2/W35 / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Współczynnik SCOP wg PN-EN 14825 lub równoważnej dla klimatu umiarkowanego 35ºC / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Klasa energetyczna (zgodnie z ErP; przy 35ºC / 55ºC) / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (LPA wg EN11203 lub równoważnej, w odległości 2 m) / Weighting: 10%
Price - Weighting: 60%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm – projekt 1” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0199/19.

II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 047-121611
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Chełm

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/07/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „FLEXIPOWER GROUP” Sp. z o.o., Sp.k.
National registration number: 7312045200
Postal address: Kudrowice 12
Town: Kudrowice
NUTS code: PL712 Łódzki
Postal code: 95-200
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 9 608 552.86 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Chełm

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/06/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „ECO-TEAM” Sp. z o.o. Sp.k.
National registration number: 5732844438
Postal address: ul. Władysława Jagiełły 60
Town: Częstochowa
NUTS code: PL224 Częstochowski
Postal code: 42-202
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 424 350.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Chełm

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/07/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „FLEXIPOWER GROUP” Sp. z o.o., Sp.k.
National registration number: 7312045200
Postal address: Kudrowice 12
Town: Kudrowice
NUTS code: PL712 Łódzki
Postal code: 95-200
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 950 593.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:

- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,

- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,

- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,

- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,

- Mozilla Firefox od wersji 15,

- Google Chrome od wersji 20.

11.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”

i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

11.10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

— Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej zawiera rozdział 11 SWZ.

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

12.1.1. dla części 1 zamówienia: 150 000,00 PLN

12.1.2. dla części 2 zamówienia: 40 000,00 PLN

12.1.3. dla części 3 zamówienia: 20 000,00 PLN

20.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT) w zakresie każdej części zamówienia.

24.1. W związku z tym, że postępowanie prowadzone jest wg przepisów dla dostaw nie obowiązuje art. 95 ust. 1 ustawy Pzp:

— Szczegółowe informacje dotyczące RODO zawiera rozdział 22 SWZ,

— Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w rozdziale 6, 7, 8, 9, 10 SWZ,

— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: https://www.ugchelm.bip.lubelskie.pl

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://www.ugchelm.bip.lubelskie.pl

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/07/2022