The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 425369-2022

04/08/2022    S149

Slovensko-Banská Bystrica: Čistiace a leštiace výrobky

2022/S 149-425369

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36038351
Poštová adresa: Námestie SNP 8
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97566
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Ondríková
E-mail: adriana.ondrikova@lesy.sk
Telefón: +421 484344264
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP v súvislosti s COVID 19

II.1.2)Hlavný kód CPV
39800000 Čistiace a leštiace výrobky
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických výrobkov je určená pre organizačné zložky Lesov

SR. Predmetom zákazky je dodanie tovaru hygienických potrieb čistiacich, antibakteriálnych a dezinfekčných

prostriedkov a pomôcok, OOPP v súvislosti s COVID 19, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov, vriec na odpad,

utierok všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia v minimálne požadovanej kvalite a vlastnostiach

podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Špecifikovaný tovar musí byť certifikovaný.

Zákazka bude rozdelená na 2 časti:

Časť 1.: Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP

-Dodanie čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov,

vriec na odpad, vriec na odpad, utierok všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia. Dodanie

hygienických výrobkov v súvislosti s nárokom na OOPP.

Časť 2.: Dezinfekčné, antibakteriálne prostriedky COVID 19

-Dodanie dezinfekčných, antibakteriálnych prostriedkov na ruky, povrchy a dezinfekciu ovzdušia. Dávkovače na

dezinfekčné prípravky. Dodávka jednorazových rúšok, respirátorov FFP2. Špecifikované výrobky musia byť certifikované,

obsahovať KBU. Všetko v súvislosti s COVID 19.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 62 361.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť č. 2 Dodanie dezinfekčných a antibakteriálnych prostriedkov, rúšok a respirátorov

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39830000 Čistiace výrobky
33760000 Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky
19640000 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky
39514100 Uteráky
39514200 Kychynské utierky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miesta dodania predmetu zákazky sú uvedené v jednotlivých rámcových dohodách pre každú časť zákazky. Podrobnosti

sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 2.: Dezinfekčné, antibakteriálne prostriedky COVID 19

-Dodanie dezinfekčných, antibakteriálnych prostriedkov na ruky, povrchy a dezinfekciu ovzdušia. Dávkovače na

dezinfekčné prípravky. Dodávka jednorazových rúšok, respirátorov FFP2. Špecifikované výrobky musia byť certifikované,

obsahovať KBU. Všetko v súvislosti s COVID 19.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 081-208041
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 2
Názov:

Časť 2.: Dezinfekčné, antibakteriálne prostriedky COVID 19

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
04/05/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: VIDRA a spol. s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31589561
Poštová adresa: Štrková 8
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 01196
Štát: Slovensko
E-mail: zuzana.malikova@vidra.sk
Telefón: +421 50711017
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 62 361.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/07/2022