TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 425382-2022

04/08/2022    S149

Slovensko-Važec: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

2022/S 149-425382

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obecný podnik Važec
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36137693
Poštová adresa: Na Harte 19
Mesto/obec: Važec
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 03261
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Rastislav Sirotiak
E-mail: r.sirotiak@obecvazec.sk
Telefón: +421 907849654
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.obecvazec.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3678
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Važec

Referenčné číslo: VO/09/2022/JM
II.1.2)Hlavný kód CPV
90500000 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci Važec .

Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 247 231.60 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90500000 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
90510000 Likvidácia a spracovanie odpadu
90511000 Služby na zber odpadu
90512000 Služby na prepravu odpadu
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úspešný uchádzač bude verejnému obstarávateľovi poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky v rámci katastrálneho územia Obce Važec, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský samosprávny kraj, SR.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci Važec.

Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Úspešný uchádzač/poskytovateľ bude verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky v rámci katastrálneho územia Obce Važec, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský samosprávny kraj, Slovenská republika.

Dĺžka trvania zmluvy: Zmluva bude uzatvorená na obdobie 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Začiatok plnenia začína plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 112-315737
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 1
Názov:

Zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Važec

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
29/07/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Brantner Poprad, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36444618
Poštová adresa: Nová 76
Mesto/obec: Poprad
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 05801
Štát: Slovensko
E-mail: poprad@brantner.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 247 231.60 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 216 835.28 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Hodnota bez DPH: 72 278.43 EUR
Podiel: 33 %
Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:

Zneškodnenie odpadov

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/07/2022