Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 425383-2022

04/08/2022    S149

Slovaquie-Pliešovce: Services sylvicoles

2022/S 149-425383

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Numéro national d'identification: 31577920
Adresse postale: Lesnícka 23
Ville: Pliešovce
Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Code postal: 96263
Pays: Slovaquie
Courriel: obstaravanie@vlm.sk
Téléphone: +421 455306101
Fax: +421 455306102
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vlm.sk
Adresse du profil d’acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2597
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: subjekt podľa § 8 Zákona
I.5)Activité principale
Autre activité: Lesné hospodárstvo, správa lesov

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zabezpečenie ochrany lesného majetku - lesná stráž

Numéro de référence: 436313
II.1.2)Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Predmetom zákazky je zabezpečenie ochrany lesného majetku formou lesnej stráže na lesnom pôdnom fonde a majetkoch v správe verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch, internými predpismi štátneho podniku a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi viažucimi sa k predmetu zákazky.

Predmet zákazky sa delí na 2 časti:

1.) časť č. 1: Lesná stráž - Západné Slovensko

2.) časť č. 2: Lesná stráž - Východné Slovensko.

Rozdelenie predmetu zákazky sa jednotlivé časti je vymedzené územnou pôsobnosťou jednotlivých organizačných zložiek (odštepných závodov) verejného obstarávateľa.

Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch, časť Opis predmetu zákazky.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 577 600.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lesná stráž - Západné Slovensko

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77230000 Services liés à la sylviculture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Code NUTS: SK02 Západné Slovensko
Lieu principal d'exécution:

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, územná pôsobnosť odštepného závodu Malacky, vojenský obvod Záhorie.

II.2.4)Description des prestations:

Predmetom časti č. 1 predmetu zákazky je zabezpečenie ochrany lesného majetku formou lesnej stráže na lesnom pôdnom fonde a majetkoch v správe verejného obstarávateľa, vo vojenskom obvode Záhorie v územnej pôsobnosti odštepného závodu Malacky, v súlade so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch, internými predpismi štátneho podniku a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi viažucimi sa k predmetu zákazky.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu SR, z fondov Európskej únie, Program rozvoja a vidieka SR 2014 2020, Operačný program Kvalita životného prostredia, Dotačná schéma Ministerstva obrany SR a Dotačná schéma Ministerstva vnútra SR v oblasti prevencie kriminality, resp. iných finančných mechanizmov.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lesná stráž - Východné Slovensko

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77230000 Services liés à la sylviculture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK041 Prešovský kraj
Lieu principal d'exécution:

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, územná pôsobnosť odštepného závodu Kežmarok.

II.2.4)Description des prestations:

Predmetom časti č. 2 predmetu zákazky je zabezpečenie ochrany lesného majetku formou lesnej stráže na lesnom pôdnom fonde a majetkoch v správe verejného obstarávateľa, v územnej pôsobnosti odštepného závodu Kežmarok, v súlade so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch, internými predpismi štátneho podniku a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi viažucimi sa k predmetu zákazky.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu SR, z fondov Európskej únie, Program rozvoja a vidieka SR 2014 2020, Operačný program Kvalita životného prostredia, Dotačná schéma Ministerstva obrany SR a Dotačná schéma Ministerstva vnútra SR v oblasti prevencie kriminality, resp. iných finančných mechanizmov.

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 066-174787
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Lesná stráž - Západné Slovensko

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
27/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SLS - servis lesy stráž, s.r.o.
Numéro national d'identification: 36001058
Adresse postale: Časť Pod lesom 283
Ville: Veľký Slavkov
Code NUTS: SK041 Prešovský kraj
Code postal: 05991
Pays: Slovaquie
Courriel: jt@slesys.sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 788 800.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 674 400.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Intitulé:

Lesná stráž - Východné Slovensko

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
27/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SLS - servis lesy stráž, s.r.o.
Numéro national d'identification: 36001058
Adresse postale: Časť Pod lesom 283
Ville: Veľký Slavkov
Code NUTS: SK041 Prešovský kraj
Code postal: 05991
Pays: Slovaquie
Courriel: jt@slesys.sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 788 800.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 619 200.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Odkaz na pojem "Zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní" sa rozumie v celom texte zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

2. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zo zmluvy nie je predmetné verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Konanie o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa sa riadi ustanoveniami štvrtej hlavy zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
30/07/2022