TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 425404-2022

04/08/2022    S149

Česko-Brno: Kabely a související výrobky

2022/S 149-425404

Oznámení o výsledku zadávacího řízení – veřejné služby

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: EG.D, a.s.
Národní identifikační číslo: 28085400
Poštovní adresa: Lidická 1873/36
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 60200
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Blanka Horčičková
E-mail: blanka.horcickova@egd.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.egd.cz
Adresa profilu zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profil/eon-distribuce
I.6)Hlavní předmět činnosti
Elektřina

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Kabelové soubory NN a VN II

II.1.2)Hlavní kód CPV
44320000 Kabely a související výrobky
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kabelových souborů NN a VN.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Hodnota bez DPH: 1 400 294.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávky kabelových souborů NN a VN II, část B

Část č.: část B
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
44320000 Kabely a související výrobky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ01 Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

území České republiky

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem dodávky je:

Kabelové koncovky VN

Vnitřní koncovka VN včetně šroub. oka 95 až 240 mm2

Venkovní koncovka VN včetně šroub. oka 95 až 240 mm2

Vnitřní koncovka VN včetně šroub. oka 35 až 95 mm2

Venkovní koncovka VN včetně šroub. oka 35 až 95 mm2

Celkem

Kabelové spojky VN

Přechodová spojka VN se šroub. spojovači 95 až 240 mm2

Přímá spojka VN se šroub. spojovači 95 až 240 mm2

Přechodová spojka VN se šroub. spojovači 35 až 95 mm2

Přímá spojka VN se šroub. spojovači 35 až 95 mm2

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávky kabelových souborů NN a VN II, část C

Část č.: část C
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
44320000 Kabely a související výrobky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 Česko
Hlavní místo dodání nebo plnění:

území České republiky

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem dodávky je:

Kabelové spojky NN

Přímá spojka NN se šroub. spojovači - 95 až 240 mm2

Přímá spojka NN se šroub. spojovači - 35 až 150 mm2

Přímá spojka NN se šroub. spojovači - 35 až 95 mm2

Přímá spojka NN se šroub. spojovači - 16 až 35 mm2

Přímá spojka NN se šroub. spojovači - 4 až 16 mm2

Přechodová spojka NN se šroub. spojovači - 70 až 150 mm2

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Zadání zakázky bez předchozího uveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie v níže uvedených případech
  • Žádné nabídky nebo vhodné nabídky/žádosti o účast v návaznosti na řízení s předchozí výzvou k účasti v soutěži
  • Krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici
Vysvětlení:

Zadavatel, společnost E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, který byl v původním zadávacím řízení sektorovým zadavatelem veřejné zakázky s názvem Primární technologie VVN uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky VZ 527323 dne 30. 11. 2015 a v TED dne 5. 12. 2015 pod číslem 2015/S 236-429362 zrušil část 1 veřejné zakázky (Vypínače VVN) a část 3 veřejné zakázky (Odpojovače VVN), protože nabídky všech dodavatelů, kteří podali nabídku obsahovaly vady, a zadavateli nezbyla jiná možnost než je z další účasti v těchto částech veřejné zakázky vyloučit. Změnou právního předpisu (zákon č. 137/2006 Sb., byl nahrazen zákonem 134/2016 Sb.) je nově zadávaná veřejná zakázka sektorovou veřejnou zakázkou, u které může zadavatel uplatnit postup podle § 162 odstavec 1 ZZVZ.

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži ve formě pravidelného předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 01
Část č.: cást B
Název:

Dodávky kabelových souborů NN a VN II, část B

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Ensto Czech, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25770268
Poštovní adresa: Obchodní 107
Obec: Čestlice
Kód NUTS: CZ02 Střední Čechy
PSČ: 25101
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 1 400 293.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 02
Část č.: cást C
Název:

Dodávky kabelových souborů NN a VN II, část C

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Nexans Power Accessories Czech Republic, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 48362981
Poštovní adresa: Logistická 173/3
Obec: Cheb
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
PSČ: 35002
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 0.01 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Jedná se o souhrnné oznámení dle §137 z.134/2016Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření dílčích odvolávek/objednávek na základě rámcové dohody KABELOVÉ SOUBORY NN a VN II - JŘBU část B a C za uplynulé kalendářní čtvrtletí. V Oddílu V.2.4. je uveden souhrn zadaných dílčích odvolávek/objednávek za kalendářní čtvrtletí pro uvedený region.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/07/2022