Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Υπηρεσίες - 425426-2019

11/09/2019    S175

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ΕΤΕπ - Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παράδοση εκτελεστικών προγραμμάτων, διαδικτυακών σεμιναρίων και σεμιναρίων συμπαραγωγής (Pitching) κλιμακοθέτησης αντικτύπου για τους Αποφοίτους της διοργάνωσης κοινωνικής καινοτομίας (Social Innovation Tournament - SIT)

2019/S 175-425426

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 154-378792)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: CS-Procurement
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cs-procurement@eib.org
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eib.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παράδοση εκτελεστικών προγραμμάτων, διαδικτυακών σεμιναρίων και σεμιναρίων συμπαραγωγής (Pitching) κλιμακοθέτησης αντικτύπου για τους Αποφοίτους της διοργάνωσης κοινωνικής καινοτομίας (Social Innovation Tournament - SIT)

Αριθμός αναφοράς: CFT-1544
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79400000 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη στήριξη της διεύρυνσης της κορυφαίας πρωτοβουλίας του Ινστιτούτου ΕΤΕπ: της διοργάνωσης κοινωνικής καινοτομίας (Social Innovation Tournament - SIT), μέσω:

— σχεδιασμός, οργάνωση και παράδοση εκτελεστικού προγράμματος διεύρυνσης της επιρροής του SIT.

— σχεδιασμός, ανάπτυξη και παράδοση διαδικτυακών σεμιναρίων για το δίκτυο αποφοίτων SIT,

— σχεδιασμός, ανάπτυξη και παράδοση σεμιναρίων συμπαραγωγής (Pitching) για το πρόγραμμα Impact ventures fair (IVF).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/09/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 154-378792

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: I.3)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Επικοινωνία
Αντί:

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.

Διάβαζε:

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5300

VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: