Υπηρεσίες - 425426-2019

11/09/2019    S175

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ΕΤΕπ - Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παράδοση εκτελεστικών προγραμμάτων, διαδικτυακών σεμιναρίων και σεμιναρίων συμπαραγωγής (Pitching) κλιμακοθέτησης αντικτύπου για τους Αποφοίτους της διοργάνωσης κοινωνικής καινοτομίας (Social Innovation Tournament - SIT)

2019/S 175-425426

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 154-378792)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: CS-Procurement
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cs-procurement@eib.org
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eib.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παράδοση εκτελεστικών προγραμμάτων, διαδικτυακών σεμιναρίων και σεμιναρίων συμπαραγωγής (Pitching) κλιμακοθέτησης αντικτύπου για τους Αποφοίτους της διοργάνωσης κοινωνικής καινοτομίας (Social Innovation Tournament - SIT)

Αριθμός αναφοράς: CFT-1544
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79400000 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη στήριξη της διεύρυνσης της κορυφαίας πρωτοβουλίας του Ινστιτούτου ΕΤΕπ: της διοργάνωσης κοινωνικής καινοτομίας (Social Innovation Tournament - SIT), μέσω:

— σχεδιασμός, οργάνωση και παράδοση εκτελεστικού προγράμματος διεύρυνσης της επιρροής του SIT.

— σχεδιασμός, ανάπτυξη και παράδοση διαδικτυακών σεμιναρίων για το δίκτυο αποφοίτων SIT,

— σχεδιασμός, ανάπτυξη και παράδοση σεμιναρίων συμπαραγωγής (Pitching) για το πρόγραμμα Impact ventures fair (IVF).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/09/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 154-378792

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: I.3)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Επικοινωνία
Αντί:

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.

Διάβαζε:

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5300

VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: