Usługi - 425434-2019

11/09/2019    S175    Parlament Europejski - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Świadczenie usług w zakresie dostępności budynków Parlamentu Europejskiego

2019/S 175-425434

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 139-341348)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Service du Courrier officiel, Rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: LU0
Kod pocztowy: B-1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Direction des ressources
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://europarl.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie dostępności budynków Parlamentu Europejskiego

Numer referencyjny: 06C60/2019/M030
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług w zakresie dostępności budynków Parlamentu Europejskiego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 139-341348

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 12/09/2019
Czas lokalny: 20:00
Powinno być:
Data: 13/09/2019
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ze względu na opublikowanie odpowiedzi z jednodniowym opóźnieniem w stosunku do ustalonego terminu, termin składania ofert został przedłużony do dnia 13.9.2019 r.