Építési beruházás - 425560-2019

11/09/2019    S175

Magyarország-Pécs: Leromlott állagú épületek felújítása

2019/S 175-425560

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Telefon: +36 308161441
Fax: +36 72514810

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://gov.pecs.hu/

A felhasználói oldal címe: http://gov.pecs.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Pécs,Veress E. rendelő főépület energetikai fejl.

Hivatkozási szám: EKR000510992018
II.1.2)Fő CPV-kód
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése„ program keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Veress Endre utcai rendelő, Pécs, Veress Endre utca 2. 529/91 helyrajzi számú ingatlanon található főépület energetikai fejlesztése

A Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Pécs, Veress Endre u. 2. szám, 529/91 helyrajzi számú ingatlanon található rendelő főépületének energetikai korszerűsítését és projektarányos akadálymentesítését kívánja megvalósítani.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 335 505 405.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45261400 Szigetelési munkák
45262300 Betonozás
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45310000 Villamos szerelési munka
45312310 Villámvédelmi munkák
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45332200 Vízvezeték-szerelés
45421100 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs, Veress Endre utca 2. hrsz: 529/91

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Energetikai korszerűsítési munkák,melyek építészeti,gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.

Akadálymentesítési munkák,melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek,de érintik a gépész (akadálymentes WC) területet is.

Összes nettó hasznos alapterület:5003,62 m2 Nem építési engedélyköteles tevékenység.

TOP-6.5.1-16 program keretén belül megvalósítandó műszaki elemek:Szükséges,valamennyi,nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezeteket) fűtetlen tér felé eső oldalát utólagos hőszigeteléssel ellátni (2 890 m2),és a külső nyílászárókat-azokat új korszerű,hőszigetelt nyílászárókra lecserélni-,a fűtés szabályozhatóságát és a belső világításokat korszerűsíteni,és a bejárat közelében egy új akadálymentes mellékhelyiséget kialakítani.

A projektben elszámolható költségként opciós tételként elkülönítve kezeljük,az épület lapostetőjén napelemek telepítését.

Saját erős műszaki elemek:Mindazon műszaki részek,melyek a fenti pályázati konstrukció keretén belül nem elszámolható tételek,azonban az energetikai felújítással együtt, megvalósításuk szükségszerű.A projektben nem elszámolható költségként opciós tételként elkülönítve kezeljük,az épület 1 db tűzjelző rendszerének kialakítását

Főbb műszaki tartalom:

— Energetikai korszerűsítési munkák, melyek építészeti, gépészeti és villamos feladatokat jelentenek.

Építészet:

Homlokzati nyílászáró elhelyezése: 352 db

Külső homlokzati fal hőszigetelése: 2890 m2

Lapostető hő- és vízszigetelése: 1180 m2

Gépészet:

Meglévő radiátorra termosztatikus szelep: 206 db

Villamos:

LED-es lámpatest elhelyezése: 757 db

Árnyékolás:

Kültéri lamellás árnyékoló: 108 db

— Akadálymentesítési munkák, melyek jellemzően építészeti munkákat jelentenek, de érintik a gépész (akadálymentes WC) területet is.

1 db akadálymentes WC

1 db akadálymentes vészjelző

— A beruházásból fakadó, egyéb, járulékos, a mai előírásoknak való megfelelés miatti munkák

Minden szinten az északnyugati szomszédos épülettől (hrsz. 529/92) tűzgátló ajtókkal történő leválasztása, valamint tűzterjedési gát képzése

Az épület villámvédelmi rendszerének a korszerűsítése szükséges a lapostetőt érintő hőszigetelési és vízszigetelési munkák miatt.

A TOP-6.5.1-16 program keretén belül megvalósítandó műszaki elemek:

Valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezeteket) fűtetlen tér felé eső oldalát utólagos hőszigeteléssel ellátni (külső homlokzati fal hőszigetelése: 2 890 m2), valamint a külső nyílászárókat - azokat új korszerű, hőszigetelt nyílászárókra lecserélni -(homlokzati nyílászáró elhelyezése: 352 db), a fűtés szabályozhatóságát (meglévő radiátorra termosztatikus szelep: 206 db) és a belső világításokat korszerűsíteni (LED-es lámpatest elhelyezése: 757 db), valamint a bejárat közelében egy új akadálymentes mellékhelyiséget kialakítani (1 db akadálymentes WC, 1 db akadálymentes vészjelző).

Saját erős műszaki elemek:

Mindazon műszaki részek, melyek a fenti pályázati konstrukció keretén belül nem elszámolható tételek, azonban az energetikai felújítással együtt, megvalósításuk szükségszerű.

A projektben nem elszámolható költségként opciós tételként elkülönítve kezeljük, az épület 1 db tűzjelző rendszerének kialakítását.

A nyertes ajánlattevő további feladatait a KD tartalmazza.

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés alapján.Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervben rögzített funkciókat biztosítják,azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2./ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opcionális munkák:

1 db fotovillamos rendszer kialakítása - melynek mérete maximum a HMKE mérete lehet (csatlakozási teljesítménye max. 50 kVA, így max. 50 kW beépített teljesítményű kiserőmű) - elhelyezését és az épület lapostető felületét figyelembe véve (maximális rendelkezésre álló lapostető felület: 800 m2), az épület tényleges villamos energiafogyasztásához igazítottan (épület éves fogyasztása a 2017-es évben 240 700 kWh) tartószerkezettel, bekötéssel, összeépítve, szükséges inverterrel, valamint a megvalósításhoz szükséges tervek elkészítésével, engedélyek beszerzésével, kivitelezéssel

A Kivitelező opcionális feladata továbbá, az épületen belüli 1 db tűzjelző rendszer kiépítése, melyet önerős forrásból biztosítunk.

A napelemek telepítésének- és a tűzjelző rendszer kiépítésének megvalósíthatósága, az ajánlati árak beérkezését követően kerül véglegesítésre. Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő ezen munkákat szerződés hatályba lépésével egyidejűleg, illetve attól számított 3 hónapon belül jogosult egyoldalú nyilatkozattal megrendelni, a fedezet rendelkezésre állása esetén.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.5.1-16

II.2.14)További információk

ATnek az AF III.1.3) M.2. alpontjában előírt SZE szakmai önéletrajzát az ajánlathoz csatolni kell,a 2. ért. résszempontra tett

Megajánlás alátámasztására.A D.339/15/2017 és a D.358/9/2017. sz. Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat alapján ha AT fenti dok-okat az ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja,az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja szerinti érvénytelenségét

Eredményezi.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 235-536467
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Pécs,Veress E. rendelő főépület energetikai fejl

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/09/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56996036
Postai cím: Viola utca 21.
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
E-mail: info@rpsc.hu
Telefon: +36 706355896
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 335 505 405.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő: RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7761 Kozármisleny, Viola Utca 21 24719458-2-02, mikrovállalkozásnak minősül.

További Ajánlattevők:

I. S és P 2004 Építőipari Kft. 7831 Pellérd Ipar utca 3. 14317251-2-02 és Baranyai-Házépítő Építőipari és Szolgáltató Kft., 7831 Pellérd Ipar utca 3. 11542409-2-02 Közös Ajánlattevő - Sp04-Baház Konzorcium

II. BD-INVEST Kft., 7628 Pécs, Komlói Út 237. 24708922-2-02

III. Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, Attila Utca 34. 11066901-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 § rendelkezései alapján

További információ:

Feltételes eljárás:

Az Ajánlatkérő jelen eljárásban foglalt munkák finanszírozása érdekében támogatást kíván igénybe venni, melynek érdekében a jövőben pályázatot nyújt be.

A kérelem elbírálásáig az Ajánlatkérő a Kbt.53.§(6) alapján jár el, és a támogatás teljes vagy részleges elmaradása megalapozza a Kbt. 75.§(2) a) pont és a 131. § (9) alkalmazását.

Az Ajánlatkérő a kérelem kedvező elbírálását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállakozási szerződés hatálybalépése feltételeként is kiköti.

A felhívásban meghatározott munkák megrendelésének elmaradása esetén ajánlattevők semmilyen jogcímen kártérítésre, kártalanításra igényt nem támaszthatnak.

Részajánlattételre az alábbiakban részletezett további indokok miatt nincs lehetőség:

„A munkaterületen több Vállalkozó együttes jelenléte az alábbi problémák kialakulásához vezethet a kivitelezés során, melyeket külön Vállalkozási szerződésekkel kezelni nem lehetséges:

1.Organizációs problémák:

— A munkaterület kialakítása, körbekerítése és őrzése; az építéshez szükséges közművek ideiglenes kiépítése; a kivitelezés alatti áram és ivóvíz használat olyan feladatok és költségek, amelyeket részajánlattétel esetén minden egyes Vállalkozó között szükséges elosztani, amely véleményünk szerint nem lehetséges, az ebből adódó elszámolási viták miatt,

— A munkaterületen rendelkezésre álló organizációs terület használatát részajánlattétel esetén külön szükséges lenne lehatárolni, hogy a későbbi munkaterület helyreállítási feladatok elvégezhetők legyenek. Véleményünk szerint ez nem lehetséges, továbbá az egyes munkafolyamatokhoz folyamatos változó méretű organizációra van szükség, így a felhasznált terület is nagyban megnő,

— Mivel a munkaterület megközelítése korlátozott, így az egyes Vállalkozók, anyagot a munkaterületre csak korlátozottan egymással egyeztetve tudnak szállítani, azonban ez folyamatos problémákat okoz a kivitelezés során, így veszélyeztetve a véghatáridőt,

— Technológiailag egymásra épülő munkafolyamatok miatt, egyes területen több Vállalkozónak egyszerre kellene dolgozni, egymás akadályoztatása nélkül, amely véleményünk szerint nem megvalósítható, amely az alábbi példákból is látható:

Oaz egyes szakágakhoz tartozó bontási munkálatok nem szétválaszthatók, továbbá munkavédelmi szempontok miatt is nehezen kivitelezhető.

Oa villamos, gépész és gyengeáramú alapcsövezéseket több ütemben kell elhelyezni a szakipari munkák előtt, amely egymásra épülése miatt folyamatos csúszást okoz.

Oa szaniterek, armatúrák és egyéb berendezések elhelyezése a elhelyezése a festések és burkolások után tud megvalósulni, amely egymásra épülése miatt folyamatos csúszást okoz.

Oaz épület bezárása (nyílászárók, héjazat) előtt a belső munkálatokat csak komoly kockázatokkal lehet megkezdeni.

— Az egyes egymásra épülő a folyamatok között egymástól független Vállalkozóknak kell a már elkészült munkákat megóvni, amely folyamatos problémát okoz. Az elkészült munkák esetleges sérülése esetén nem lehet meghatározni, hogy melyik Vállalkozónak szükséges a javításokat elvégezni, amely folyamatos problémát okoz,

— Részajánlattétel esetén a munkaterületen dolgozó több Vállalkozó miatt a vagyonvédelem kiemelt problémát okoz,

— A befejező munkálatok során, amely időszakban jellemzően az összes Vállalkozó a helyszínen dolgozna, nem lehet lehatárolni az egyes Vállalkozók munkaterületét, mert kis léptékű az egész épületre kiterjedő munkát végeznek (kapcsolók, armatúrák, termosztátok, kilincsek, piperetárgyak stb. elhelyezése)

2.Kivitelezés közben felmerülő dokumentációs problémák.

3.Műszaki átadás-átvétel során felmerülő probléma.

4.Garanciális időszakban felmerülő probléma: nehezen határozható meg, hogy melyik melyik Vállalkozó hibájából adódnak az egyes garanciális javítási feladatok, a viták rendezése miatt jelentősen megnő a garanciális javítások i

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/09/2019