Építési beruházás - 425613-2019

11/09/2019    S175

Magyarország-Pécs: Építési munkák

2019/S 175-425613

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Telefon: +36 308161441
Fax: +36 72514810

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gov.pecs.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megyeri tér fejlesztése III

Hivatkozási szám: EKR000114642019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” program keretében, a pécsi Megyeri tér és a környezetében lévő területek fejlesztése II: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása” című kiírásra, amelynek keretén belül az egykori „Magasház” helyét kívánja fejleszteni. A pályázat keretében a zöldfelületi fejlesztéseken kívül új büfé épül meg a terület déli részén, továbbá fejlesztésre kerülnek a parkolók és új játszótér kerül kialakításra. Feltételes elj.: AK jelen eljárásban foglalt építési beruházás finanszírozása érdekében további támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Amennyiben AK a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az elj-t eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. AK az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbesz. elj. eredményeként megkötendő szerz. hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 126 362 994.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
03451300 Bokrok, cserjék
31321000 Villamos áramvezető kábelek
34928500 Közvilágítási berendezések
34928510 Közvilágítási oszlopok
35120000 Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök
37535200 Játszótéri felszerelés
45000000 Építési munkák
45233200 Különféle útburkolatok
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45262500 Kőműves és falazási munka
45310000 Villamos szerelési munka
45316100 Kültéri világítóberendezések szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45430000 Padló- és falburkolás
77314100 Gyepesítés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7623 Pécs, Megyeri tér hrsz. 1/14.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pályázat keretében a zöldfelületi fejlesztéseken kívül új büfé épül meg a terület déli részén, továbbá fejlesztésre kerülnek a parkolók és új játszótér kerül kialakításra. Az alábbi főbb munkák elvégzése szükséges: -Új közpark kialakítása, amely csatlakozik a Hungária utca és a Megyeri tér meglévő zöldfelületeihez -Játszótér építése a Magasház helyén -Büfé épület kialakítása nyilvános illemhellyel a terület déli részén (69,05 m2) -Növénytelepítés -Térfigyelő rendszer kialakítása -Parkolók kialakítása, járda építés, útépítés (120 m2 térköves parkoló építése, 415 m2 aszfaltos járdaépítés, 745 m2 térburkolatú járda) -Elektromos gépjárműtöltő telepítése -Köztéri világítás kialakítása Hasznos alapterület: Össz: 69,05 m2 Építési engedélyek: Büfé - BA-04/E/00162-26/2017. Parkoló és a járda - ÚT/274/23/2017. A nyertes AT feladata továbbá: - köteles a munkavégzést úgy összehangolni,hogy az,az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen, - a munka végzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009.(IX. 15.)Korm. rend.ben foglaltakra is, - a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni,melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani, - a munkaterület szükséges őrzése, - valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése;a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes At-t terheli, - a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése, - üzempróbák lefolytatása, - minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges,hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja, - az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak,engedélynek történő megfelelőségének igazolása, - minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges. - az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek,berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni, - átadási és megvalósulási terv elkészítése,a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban. - valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői követelményekben foglaltak szerinti elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása,és vagy újrahasznosítása, - a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek

Kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása. - a környezetben,környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása,a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása. - A nyertes AT feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az AKnek, valamint díjak befizetése,amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához,a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges, - rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során. Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr) 46§(3)-(6)bek szerint. Az árazatlan költségvetés GSZk önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A GSZ a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az AK képviselőjének. A feladatok részletes leírását a KD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3. pont M.2. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke hónapban(min.0,max 36 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP 6.3.2-15-PC1-2016-00005

II.2.14)További információk

MK 2. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE

Szakmai önéletrajza vagy a SZE megnevezés a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1.: arányosítás(legkedv.lenebb szint 36 hónap, legkedvezőbb szint 60 hónap). MK 2.: egyenes arányosítás(legkedvezőbb szint 36 hónap)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be nyílt eljárás
Magyarázat:

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításának indoka, hogy 16.10.2018 napján a TED 2018/S 199-449890 iktatószámon közzétett „TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” program keretében, a pécsi Megyeri tér és a környezetében lévő területek fejlesztése II” tárgyú, Kbt. Második Rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenül zárult.

Ajánlatkérő 10.5.2019 napján az eljárást - figyelemmel arra, hogy az összességében legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű nettó ajánlati ár az Ajánlatkérő számára rendelkezésre álló fedezet összegét nettó 35 243 660 HUF összeggel meghaladta, és a különbözet sem pályázati, sem saját forrásból nem volt biztosítható - a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján nyilvánította eredménytelennek.

Az ajánlattételi határidő lejártáig - 19.11.2018 napja 10:00 óra - az eljárásban 2 (kettő) darab ajánlat érkezett be, érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők az alábbiak voltak:

1.) Ajánlattevő: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság (7632 Pécs, Faiskola utca 3.)

2.) Ajánlattevő: RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7761 Kozármisleny, Viola utca 21.)

Az eredményről szóló írásbeli tájékoztatás megküldését követően iratbetekintésre, előzetes vitarendezésre és jogorvoslati eljárásra nem került sor.

Ajánlatkérő 10.5.2019 napján a Közbeszerzési Értesítőben KÉ. 8627/2019. számon feladta az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt.

Ezt követően Ajánlatkérő megvizsgálta a Kbt. 98.§ (2) bekezdésének a) pontjában írt feltételek fennállását és arra a megállapításra jutott, hogy a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) alapján eredménytelenné nyilvánított nyílt eljárást követően az eljárásban az ajánlattételi határidőig ajánlatot benyújtott Ajánlattevők hirdetmény közzététele nélküli eljárás keretében meghívhatóak, figyelemmel arra, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban foglalt feltételek időközben lényegesen nem változtak meg.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Megyeri tér fejlesztése III

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/08/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56996036
Postai cím: Viola utca 21.
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
E-mail: info@rpsc.hu
Telefon: +36 706355896
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 126 362 994.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő: RP-SC Holding Szolgáltató Kft. 7761 Kozármisleny, Viola u. 21., 24719458-2-02, mikrovállalkozásnak minősül.

További Ajánlattevő: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság 7632 Pécs, Faiskola utca 3. 12491296-2-02

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/09/2019