Marché de travaux - 42562-2022

26/01/2022    S18

Pologne-Dąbrówka Leśna: Travaux de construction

2022/S 018-042562

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki
Numéro national d'identification: REGON 630011527
Adresse postale: Oborniki
Ville: Dąbrówka Leśna
Code NUTS: PL418 Poznański
Code postal: 64-600
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Konrad Owczarzak
Courriel: oborniki@poznan.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 612917302
Fax: +48 612961361
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://oborniki.poznan.lasy.gov.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Activité principale
Autre activité: leśnictwo

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Budowa zbiornika retencyjnego z przelewem powierzchniowym oraz studni przelewowo-spustowej w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa Oborniki gmina Oborniki, obręb ewidencyjny Kiszewo działka nr 10519

Numéro de référence: SA.270.10.2021
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego o powierzchni wykopu 2,30 ha z przelewem powierzchniowym oraz studni przelewowo - spustowej w oddz. 519 Nadleśnictwa Oborniki – gmina Oborniki, obręb ewidencyjny Kiszewo działka nr 10519. Planowane przedsięwzięcie ma na celu wzmocnienie odporności obszaru objętego projektem na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych poprzez minimalizację negatywnych skutków zjawisk takich jak powodzie, podtopienia, wody wezbraniowe, susze, pożary, a także zwiększenie ilości zasobów wodnych magazynowanych na terenie Nadleśnictwa Oborniki. Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej następujące załączniki do SWZ, zawierającej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zał. nr 2: Projekt budowlany, zał. nr 3: Projekt wykonawczy, zał. nr 4: Przedmiar robót, załącznik nr 5: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, zał. nr 6 Wykaz decyzji administracyjnych.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 898 472.55 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
03400000 Produits de la sylviculture et de l'exploitation forestière
03419100 Produits du bois
45112000 Travaux de fouille et de terrassement
45112210 Travaux de décapage de terre végétale
45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
45246000 Ouvrages de régularisation des cours d'eau et de maîtrise des crues
44910000 Pierre de construction
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL418 Poznański
II.2.4)Description des prestations:

Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej następujące załączniki do SWZ, zawierającej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wydanych decyzji administracyjnych tj: Załącznik nr 2: Projekt budowlany wraz z załącznikami, Załącznik nr 3: Projekt wykonawczy, Załącznik nr 4: Przedmiar robót, Załącznik nr 5: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Załącznik nr 6: Wykaz decyzji administracyjnych. W ramach przedsięwzięcia budowlanego planuje się budowę: zbiornika wodnego z przelewem powierzchniowym oraz studnią przelewowo-spustową poprzez: 1) wykop czaszy zbiornika na głębokość 1,7-2,6 m do rzędnej 58,80 m n.p.m.; 2) uformowanie i wyprofilowanie skarp czasy zbiornika z nachyleniem 1:3 oraz o nachyleniu 1:5 w miejscu dostępu zwierząt do zbiornika; 3) budowę wyspy z części wydobytego materiału ziemnego o rzędnej korony równej 61,00 m n.p.m., wyniesionej ponad lustrem wody o 0,5 m i nachyleniu skarp 1:3; 4) budowę miejscowego przegłębienia w czaszy zbiornika o rzędnej dna równej 57,80 m n.p.m. i głębokości przegłębienia równej 1,0 m; 5) obustronne zabezpieczenie dna i skarp rowu DpBl-4 doprowadzającego na wlocie zbiornika na długości 10,0 m narzutem z kamienia łamanego gr. 30 cm, frakcji 15-30 cm oraz przy krawędzi dna rowu w miejscu załamania ze skarpą - palisadą drewnianą długości 1,5 m i średnicy 10-12 cm, 6) budowę przelewu powierzchniowego o przekroju trapezowym w miejscu odpływu rowu DpBl-4 ze zbiornika poprzez: zabezpieczenie dna i skarp przelewu narzutem z kamienia łupanego gr. 30 cm, frakcji 20-30 cm spoinowanego zaprawą cementową, wzmocnionego palisadą drewnianą długości 1,5 m, średnicy 10-12 cm od strony wylotu zbiornika, zabezpieczenie skarpy odwodnej w miejscu przelewu narzutem z kamienia łamanego gr. 30 cm, frakcji 15-30 cm, stabilizowanym głazami kamiennymi frakcji 40 – 50 cm wkopanymi u podnóża grobli, zabezpieczenie skarpy odwodnej w miejscu przelewu powierzchniowego matą bentonitową, 7) budowę studni przelewowo – spustowej w grobli zbiornika położonej wzdłuż rowu DpBl-4-1 poprzez: - budowę przepustu z rurociągiem o przekroju kołowym o średnicy 0,6 m i długości 17,5 m zlokalizowanym w grobli zbiornika, - budowę studni polietylenowej o średnicy 1,2 m z możliwością regulacji wysokości przelewu przy użyciu szandorów, - zabezpieczenie wylotu przepustu kamieniem łamanym gr. 20 cm, frakcji 15- 20 cm na zaprawie cementowej z dociągnięciem do krawędzi dna i skarpy istniejącego rowu leśnego - zabezpieczenie dna i skarp wlotu przepustu na odległości 5,0 m narzutem kamiennym frakcji 15-30 cm, grubości 30 cm na szerokość 4,0 m w rzucie poziomym - zabezpieczenie dna i skarp wylotu przepustu narzutem kamiennym frakcji 15-30 cm, grubości 30 cm, w zasięgu szerokości dna i skarp istniejącego koryta rowu leśnego oraz na odległości 2,0 m i 5,0 m od lewej i prawej strony osi przepustu, - zabezpieczenie narzutu kamiennego istniejącego koryta rowu palisadą drewnianą o średnicy 10-12 cm i długości 150 cm, 8) konserwację istniejącego przepustu betonowego poprzez odmulenie oczyszczenie i uzupełnienie ubytków konstrukcji.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy liczonych od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Gwarancja jakości stanowi kryterium oceny ofert. Wymagany minimalny okres udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego, natomiast maksymalny okres gwarancji, który może zostać zaoferowany przez wykonawcę wynosi 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków udzielonej gwarancji określone zostały we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 13 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: gwarancja / Pondération: 40 %
Prix - Pondération: 60%
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; projekt pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu– mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł. Wadium należy wnieść najpóźniej przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera Rozdział 18 SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 184-477637
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Budowa zbiornika retencyjnego z przelewem powierzchniowym oraz studni przelewowo-spustowej w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa Oborniki gmina Oborniki, obręb ewidencyjny Kiszewo działka nr 10519

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
12/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 9
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: INŻYNIERIA WODA ZIOŁKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numéro national d'identification: NIP 6671767128
Adresse postale: 2
Ville: Łężec
Code NUTS: PL414 Koniński
Code postal: 62-420 Strzałkowo
Pays: Pologne
Courriel: biuro@ziolkiewicz.pl
Téléphone: +48 632743437
Adresse internet: https://ziolkiewicz.pl/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 898 472.55 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 1 218 021.99 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 oraz 3-4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. W formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. Do oferty należy dołączyć JEDZ w formie elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących poszczególnej części zamówienia, określonych w SWZ.W terminie składania ofert określonym SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 10.4 SWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej brutto za całość zamówienia, podanej w Ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o nr: 65 1020 4128 0000 1702 0035 0488 (PKO Bank Polski S.A.). W tytule przelewu powinny znaleźć się słowa „zabezpieczenie należytego wykonania umowy zamówienie SA.270.10.2021”. Szczegółowe unormowania opisane zostały w rozdziale 19 SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny,

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie stronie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022