Bauleistung - 425649-2019

11/09/2019    S175

België-Antwerpen: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

2019/S 175-425649

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 172-418836)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Afdeling Maritieme Toegang
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17200
Postadres: Thonetlaan 102, bus 2
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2050
Land: België
Contactpersoon: Stefaan Rosseeuw
E-mail: stefaan.rosseeuw@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 37302553
Fax: +32 32312062
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.maritiemetoegang.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351581

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Renovatie van de deuren en deurkamers 1, 2 en 3, ombouwen en vernieuwen van de omloopschuiven en vernieuwen van de bovenrolwagens van de Boudewijnsluis in de Haven van Antwerpen

Referentienummer: Maritieme Toegang-01022-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Renovatie van de deuren en deurkamers 1, 2 en 3, ombouwen en vernieuwen van de omloopschuiven en vernieuwen van de bovenrolwagens van de Boudewijnsluis in de Haven van Antwerpen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/09/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 172-418836

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Terechtwijzend bericht 1 is toegevoegd.