Строителство - 42567-2018

30/01/2018    S20

България-Бургас: Строителни и монтажни работи на кейови стени

2018/S 020-042567

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 245-513022)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение /ТП/ — Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Burgas
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Николов
Електронна поща: office.bourgas@bgports.bg
Телефон: +359 56876880
Факс: +359 56876881
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/216

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

УКРЕПВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КЕЙОВА СТЕНА В РАЙОНА НА 5 К.М., ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

II.1.2)Основен CPV код
45243600 Строителни и монтажни работи на кейови стени
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Целта на обществената поръчка е извършване на реконструкция и рехабилитация на КМ № 5 с цел възстановяване на неговата и функционалност и безопасност при извършване на товаро-разтоварните дейности. Има изготвен работен проект „Проект за укрепване и рехабилитация на кейови стени к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 — пристанище Бургас“. Проектът е разработен по кейови места и дава възможност за етапно изпълнение. Ще се изпълни проекта в частта, касаеща рехабилитацията на корабно място № 5. Обектът е I-ва категория по смисъла на на чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/01/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 245-513022

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 29/01/2018
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 12/02/2018
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 30/01/2018
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 13/02/2018
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация: