Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Строителство - 42567-2018

30/01/2018    S20    Строителство - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-Бургас: Строителни и монтажни работи на кейови стени

2018/S 020-042567

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 245-513022)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение /ТП/ — Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Николов
Електронна поща: office.bourgas@bgports.bg
Телефон: +359 56876880
Факс: +359 56876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/216

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

УКРЕПВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КЕЙОВА СТЕНА В РАЙОНА НА 5 К.М., ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

II.1.2)Основен CPV код
45243600
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Целта на обществената поръчка е извършване на реконструкция и рехабилитация на КМ № 5 с цел възстановяване на неговата и функционалност и безопасност при извършване на товаро-разтоварните дейности. Има изготвен работен проект „Проект за укрепване и рехабилитация на кейови стени к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 — пристанище Бургас“. Проектът е разработен по кейови места и дава възможност за етапно изпълнение. Ще се изпълни проекта в частта, касаеща рехабилитацията на корабно място № 5. Обектът е I-ва категория по смисъла на на чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/01/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 245-513022

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 29/01/2018
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 12/02/2018
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 30/01/2018
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 13/02/2018
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация: