Dostawy - 425705-2019

11/09/2019    S175

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania informatycznego

2019/S 175-425705

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adres pocztowy: ul. Farmaceutów 2
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-463
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro - Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zakupy dla sądownictwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa na wybór pośredników w pozyskiwaniu oprogramowania Microsoft lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości

II.1.2)Główny kod CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na wybór pośrednika (Licensing Solution Provider (LSP) – pośredników w pozyskiwaniu i dostarczaniu na rzecz jednostek wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowania oraz innych produktów w ramach programów licencjonowania grupowego i usług producenta Microsoft wraz ze wsparciem technicznym lub autoryzowanych pośredników w pozyskiwaniu na rzecz jednostek wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oraz innych produktów i usług producenta oprogramowania równoważnego wraz ze wsparciem technicznym oraz świadczenie usług wsparcia eksperckiego producenta dostarczonego oprogramowania i wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy dla dostarczonego oprogramowania.

2. Umowa ramowa zostanie zawarta na okres 39 miesięcy od dnia zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy ramowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 120 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48500000 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
48620000 Systemy operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na wybór pośrednika (Licensing Solution Provider (LSP) – pośredników w pozyskiwaniu i dostarczaniu na rzecz jednostek wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowania oraz innych produktów w ramach programów licencjonowania grupowego i usług producenta Microsoft wraz ze wsparciem technicznym lub autoryzowanych pośredników w pozyskiwaniu na rzecz jednostek wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oraz innych produktów i usług producenta oprogramowania równoważnego wraz ze wsparciem technicznym oraz świadczenie usług wsparcia eksperckiego producenta dostarczonego oprogramowania i wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy dla dostarczonego oprogramowania.

2. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień (umów wykonawczych), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej.

3. Realizacja dostaw i usług odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostek wskazanych we wniosku o zamówienie będącego podstawą wyboru Wykonawcy, który zrealizuje dostawy i usługi (postępowanie wykonawcze).

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Sąd Apelacyjny w Krakowie działa w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy Pzp, z odpowiednim zastosowaniem postanowień dotyczących trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 144 000 EUR.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/10/2019

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy uzyskają największą ilość punktów w ramach oceny ofert, na podstawie kryteriów określonych w niniejszej SIWZ.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia wstępnego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2019