Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 425761-2020

11/09/2020    S177

Letland-Daugavpils: Diverse meubelen

2020/S 177-425761

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Daugavpils pilsētas dome
Nationaal identificatienummer: 90000077325
Postadres: K. Valdemāra iela 1
Plaats: Daugavpils
NUTS-code: LV005 Latgale
Postcode: LV-5400
Land: Letland
Contactpersoon: Līga Brenča
E-mail: liga.brenca@daugavpils.lv
Telefoon: +371 65404398
Fax: +371 65421941
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.daugavpils.lv
Adres van het kopersprofiel: http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/437
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mēbeļu iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Referentienummer: DPD 2020/64
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39151000 Diverse meubelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Mēbeļu iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 65 397.88 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mēbeļu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēm

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39151000 Diverse meubelen
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
39160000 Schoolmeubilair
39130000 Kantoormeubilair
39131000 Kantoorrekken
39121200 Tafels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005 Latgale
Voornaamste plaats van uitvoering:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija, Latvija, LV-5401.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mēbeļu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēm.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mēbeļu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādēm

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39151000 Diverse meubelen
39161000 Meubilair voor kleuterschool
39141000 Keukenmeubilair en apparatuur
39130000 Kantoormeubilair
39143121 Hangkasten
39131000 Kantoorrekken
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
39121200 Tafels
39136000 Kapstokken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005 Latgale
Voornaamste plaats van uitvoering:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija, Latvija, LV-5401.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mēbeļu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādēm.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39151000 Diverse meubelen
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
39143110 Bedden en beddengoed en speciale woningtextiel
39121200 Tafels
39131000 Kantoorrekken
39143116 Kinderbedjes
39136000 Kapstokken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija, Latvija, LV-5401.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests".

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 105-253316
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Mēbeļu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA “NV Stils”
Nationaal identificatienummer: 40003586202
Postadres: Kandavas iela 4–1
Plaats: Daugavpils
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-5401
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 301.54 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Mēbeļu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādēm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA “NV Stils”
Nationaal identificatienummer: 40003586202
Postadres: Kandavas iela 4–1
Plaats: Daugavpils
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-5401
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 096.34 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Līgums 3. daļā vēl nav noslēgts. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 2. pantu, 41. panta pirmo un astoto daļu, konkursa nolikuma 70.4. apakšpunktu un 48. punktu, komisija nolēma noraidīt pretendenta SIA “Bolderāja serviss” piedāvājumu 1. daļā “Mēbeļu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēm”. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 12. punktu, konkursa nolikuma VII. nodaļu un konkursa nolikuma 58. punktu, komisija nolēma noraidīt pretendenta SIA “L Bizness group” piedāvājumu 2. daļā “Mēbeļu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādēm”. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230. punktu, komisija nolēma pārtraukt konkursa 4. daļu “Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”” sakarā ar to, ka pretendenta piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedz paredzamo līgumcenu un nav nepieciešamā finansējuma. Cenas norādītas pēc aritmētisko kļūdu labojuma.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/09/2020