Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 425873-2021

Submission deadline has been amended by:  558031-2021
23/08/2021    S162

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 162-425873

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15735760241
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Telefon: +36 12379817
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.budapest13.hu/
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000948092021/reszletek
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000948092021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000948092021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

67 lakásos önkormányzati lakóépület építése

Hivatkozási szám: EKR000948092021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1135 Budapest, Petneházy utca 90. szám alatti 27045 helyrajzi számú telken új 67 lakásos önkormányzati lakóépület kivitelezése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211300 Lakóházak építése
45300000 Épületszerelési munka
45400000 Épületbefejezési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1135 Budapest, Petneházy u. 90. (hrsz. 27045)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1.

1135 Budapest, Petneházy utca 90. szám alatti 27045 helyrajzi számú telken új 67 lakásos önkormányzati lakóépület kivitelezése

2.

Kivitelezés helyszíne: 1135 Budapest, Petneházy utca 90. (hrsz. 27045)

3.

A beruházás műszaki alapadatai:

- Telek területe: 2729 m2

- Beépített terület: 1689,19 m2

- Zöldfelület területe: 733,44 m2

- Épület össz. szintterülete: 8548,39 m2

- Lakások száma: 67 db

- Parkolók száma: 75 db

4.

Az épület megfelel a passzívház kritériumoknak.

A légtömörség-mérést Ajánlatkérő végezteti el.

5.

A beruházás építési engedélyköteles tevékenység.

6.

A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes árazatlan költségvetések - amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák - a dokumentáció mellékletét képezik.

7.

Ajánlatkérő a 322/2015. Korm.r. 20. §-a szerint 5 %-os tartalékkeretet határoz meg, mely az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Jótállás (min. 12, max. 48 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.

Pontkiosztás módszere: Az „ajánlati ár” esetén: fordított arányosítás, a „passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalat” és a "jótállás" esetén egyenes arányosítás.

2.

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

3.

Rész-ajánlattétel kizárása: A közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás egy műszaki, funkcionális egységet képez, így nem lehetséges részekre bontani.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7. §-aiban foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:

A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) pontja, valamint bizonyos esetekben a d.) pont (Korm. rendelet 8. § c) pontja) továbbá k) pont kb) és kc) alpontjaiban, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Kizáró okok tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-a is alkalmazandó.

Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint lehetséges.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrációs kamarai számmal. Amennyiben ajánlattevő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő építőipari kivitelezői tevékenységet folytat.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ.1. Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű nyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ajánlatkérő közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi, hogy az ajánlattevő szerepel-e a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerben. (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search). A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű nyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A gazdasági szereplő az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani

M.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (2) bek. a) pontja, illetőleg a 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (korábbi megrendelőtől származó referencia igazolás), melyben meg kell adni legalább:

- ismertetett építési beruházás tárgyát, és releváns műszaki adatait,

- szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciát igazoló személy nevét és elérhetőségét,

- teljesítés kezdő és befejező időpontját,

- teljesítés helyét,

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2. a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki a felelős műszaki vezetői tevékenység időszakának pontos időtartama és helye;

- a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,

- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

(Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása is szükséges.) A 266/2013. (VII. 11.) Korm.r-ben meghatározott felelős műszaki vezetői névjegyzék szerinti nyilvántartási számról ajánlattevőnek vagy a bevonni kívánt szakembernek elegendő nyilatkozni (a nyilvános adatbázisban szereplő információkat az Ajánlatkérő ellenőrzi).

Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább nettó 5000 m2 szintterületet meghaladó új lakóépület kivitelezésére vonatkozó referenciával, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt:

A referencia-követelmény legfeljebb 3 szerződéssel teljesíthető.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési referenciákat fogadja el. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése alapján jelzi, hogy a fent meghatározott referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha a bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik

- 1) legalább 1 fő, az építésvezető feladatokat ellátó szakemberrel, aki rendelkezik az építész szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű - végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel;

- 2) legalább 1 fő, a gépészeti szerelési munkák irányításért felelős szakemberrel, aki rendelkezik a gépész szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű - végzettséggel/ képzettséggel és gyakorlati idővel;

- 3) legalább 1 fő, a helyszíni villanyszerelési munkák irányításért felelős szakemberrel, aki rendelkezik az „elektromos" szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű - végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel.

Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő által az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - az ajánlattevő nyertessége esetén - legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja, a felelős műszaki vezetői feladatokat mind a munkaterületen, mind pedig az építési naplóban ellátja.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1.

Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel, banki átutalással teljesíti.

2.

A nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján előleg kifizetését igényelheti, a szerződésben foglalt nettó - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 250 millió Ft erejéig.

3.

Számla benyújtására az építési beruházások, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31-32. §-a alapján, az alábbiak szerint kerülhet sor: Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31-32. §-ára is figyelemmel havi rész-számlázást tesz lehetővé a 75 %-ot elérő igazolt teljesítés mértékéig. Egy-egy részszámla összegének minimum a teljes nettó - tartalékkeret nélküli - ellenszolgáltatás 6 %-át el kell érje.

4.

Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.

5.

Ajánlatkérő elektronikus számlákat a Kbt. 27/A. §-a szerint fogad el.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/10/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/10/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Ajánlatok bontása elektronikus úton, az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdésében rögzített módon.

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatok az ajánlattevők számára hozzáférhetővé válnak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR000948092021.

2. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.

3. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart a beruházás helyszínén, 2021. szeptember 10-én 10:00 órai kezdettel. A helyszíni bejárás részletei a dokumentációban szerepelnek.

4. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti

szakmai ajánlat benyújtása kötelező. Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 37. pontja alapján szakmai ajánlatnak tekinti az árazott költségvetést. A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

5. Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az ajánlattevő működési formája szerinti okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó jegyzői kivonata /hatósági igazolás/) elektronikus másolata. Kivonat esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat fogadható el. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.

6. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni.

7. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.

8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit (M1 és M2 alkalmassági feltételek) és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdés]

9. Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyát képező munkákra irányuló 200 000 000,- Ft/év és 40 000 000,- Ft/káresemény összegű Contractor's All Risks (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítás meglétének igazolását.

10. A szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő részéről pénzügyi ütemterv és organizációs terv benyújtása.

11. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére és a Kbt. 134. §-ára tekintettel - a teljesítés és a jótállás időtartamára - késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért, valamint megvalósítási és jótállási biztosítékot köt ki.

- Késedelmi kötbér: A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,1 %-a Ft / késedelmes nap, melynek maximális mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 18 %-a.

- Meghiúsulási kötbér: Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradása, valamint a 180 napot elérő vagy meghaladó

mértékű késedelmes teljesítés esetére meghiúsulási kötbért köt ki. A meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nett vállalkozói díj 30 %-a, melyet Vállalkozó köteles Megrendelő értesítésére, 5 napon belül megfizetni.

- Megvalósítási biztosíték: Nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésére „Jól teljesítési” (továbbiakban: Megvalósítási) biztosítékot köteles biztosítani, az elfogadott nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati ár 5 %-ára, mely egyúttal „Előleg Visszafizetési Biztosítékként” is alkalmazandó.

- Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a jótállási időszak alatti kötelezettségekkel kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosítékot ír elő a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatásának 5 %-ával megegyező mértékben.

A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (7) bekezdésben meghatározott módon, visszatartásként kerül biztosításra, mely a Kbt. 134. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kiváltható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt biztosítékmódozatokkal.

12. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött.

13. Ajánlatkérő jelen eljárásban 5 %-os tartalékkeretet határozott meg.

14. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozói teljesítés kifizetése során a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-a szerint kell eljárni.

15. Az értékelési szempontok tekintetében a Passzívház definíciója: az épület éves fűtési energiaigénye nem haladja meg a 15 kWh/(m2év) értéket; átlátszatlan felületek U értéke 0,15 W/(m2K) alatt legyen; ablakok, és már átlátszó felületek U értéke 0,8 W/(m2K) alatt legyen ; a nyugat, kelet irányú, valamint a vízszinteshez 75 fok alatt hajló átlátszó felület a mögöttük lévő hasznos felület 15%-ánál nem lehet nagyobb, vagy 75% csökkentő tényezőjű napvédelemmel kell ellátni, déli felületeknél a határ a hasznos felület 25%-a; a frisslevegő hőmérséklete a belépésnél 17 °C felett legyen; minden helyiségben legalább egy nyitható ablak kell (nyári éjszakai szellőzésre); az összes primerenergia fajlagos igénye nem nagyobb mint 120 kWh/(m2/év); az épület légtömörsége legfeljebb n(50)<0,6 1/h.

16. A IV.2.6. pont szerinti ajánlati kötöttséget 60 naptári napként kell értelmezni.

17. A II.2.7. pont szerinti teljesítési határidőt 720 naptári napként kell értelmezni.

18. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.

19. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek. rendelkezései alapján a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg, illetve számukra nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

20. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli.

21. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám: 00026).

22. Jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelmek benyújtása a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/08/2021