Tavarat - 425896-2019

Ongereviseerde computervertaling

11/09/2019    S175

Finland-Tampere: Rugzakken

2019/S 175-425896

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Puolustusvoimien logistiikkalaitos
0952029-9
Hatanpään valtatie 30
Tampere
33541
Finland
E-mail: purchase3.fdflogcom@mil.fi
NUTS-code: FI197

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.puolustusvoimat.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=252017&tpk=69aa9aab-6050-4ab9-a600-ee3dce449662
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Een stal en een masker van de strijders, alsmede een medisch team;

Referentienummer: 2923/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18931100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De strijders van de strijders zijn de vrachtwagen van de strijders, die uitrusting en materiaal voor gevechten vervoert. Het maakt het de strijders mogelijk om operaties uit te voeren in combinatie met een beschermde pool van bescherming en uitrusting, voor een minimum van 0 tot 12 uur. „Herhout” mag worden aangebracht op voorwerpen die de afmetingen van de vrachtwagen overschrijden. Aan de strijders wordt met behulp van het randelastisch snoer en de G-haak het armuwonmasker bevestigd. Als reserveonderdelen van de strijders worden ze verkregen als een inkomen uit het topsegment van de vrachtwagen, de G-haken, de „D” -links, het ruwe terrein en twee zijden van het klittenklittenklittenveld. Een medisch team gebruikt een brief voor een medisch team, een medisch team voor de medische kits die door de troepen van de mobiele gevechten worden gebruikt. „Herhout” mag worden aangebracht op voorwerpen die de afmetingen van de vrachtwagen overschrijden. Een speel van een medisch team als reserveonderdelen wordt verkregen als een open bron van goederen, zelfklevend en, in het geval van een sticker, in de vorm van zakken. De tags van de strijders en het medisch personeel zijn onderling verwisselbaar en kunnen in hun geheel worden gebruikt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C2
NUTS-code: FI194
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Koepels van de strijders, samen met maskers:

Het door de strijders van de strijders en de maskers voor 2019 aan de orde te stellen bedrag bedraagt 3 800 ± 30 %. De productie en levering van de strijders van de strijders overeenkomstig punt 2137, onder a), en van de basissteekproef. De abonnee behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de technische specificaties aan te brengen. De bevestigingen worden niet vergezeld van de in de technische specificaties aangegeven losse banden. De eisen van de gevechtsmaskers van de strijders, de fabricage en de levering overeenkomstig punt 2138, onder a), van het productdossier en de basissteekproef. De abonnee behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de technische specificaties aan te brengen.

Een brief van de raadgevend arts:

De leveringen van artsen zullen in 2019 en 2020 250 ± 30 % per jaar worden aangekocht. Eisen, vervaardiging en levering van een medische aanvulling overeenkomstig specificatie 2139 (a) en van de basissteekproef. De abonnee behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de technische specificaties aan te brengen. De aankoop van een niet-geïnstalleerde apparatuur, zoals beschreven in de technische specificatie, moet afzonderlijk worden uitgevoerd en mag geen integrerend deel van het rephout zijn.

Primair monster

In het stadium van de aanbesteding zijn de basismonsters van de strijders van de strijders en de maskers, alsmede van de medische man, beschikbaar in het stadium van de uitnodiging tot inschrijving (Hestialtie 2, 13210 Hämeenlinna). De basismonsters worden aangevuld met een technische specificatie. Het monster kan verschillen van de technische specificatie. Indien een monster van de basissteekproef verschilt van de technische specificatie, moet contact worden opgenomen met de aanbestedende dienst, dat wil zeggen de rubriek „Contact” tijdens de uitnodiging tot inschrijving. Indien de inschrijver bereid is de basismonsters te raadplegen, moet de inschrijver: talv.2logr@mil.fi onder het kopje „Strijd” s en medische staten 2923/2019/Vierailu. Het bericht moet de identiteit (naam, vennootschap, nationaliteit) vermelden van de personen die aan het bezoek deelnemen en de gewenste datum. Buitenlanders moeten rekening houden met de noodzaak van voorafgaande toestemming voor het bezoek aan de strijdkrachten. Nadere instructies om de vergunning te verkrijgen, kunnen per e-mail worden aangevraagd:talv.2logr@mil.fi). De data van het onderzoek worden vastgesteld door de economische vergunning. Voor alleen de opstelling van de inschrijvingen voor deze aanbesteding wordt een bezoek gebracht aan de basissteekproef. De inschrijving bestaat uit een offerte die wordt aangeboden aan de Hanki-dienst en een inschrijving. De monsters maken deel uit van de inschrijving en worden bij de indiening van de inschrijving ingediend bij het financieel depot. Nadere gegevens over de indiening van de monsters onder „Overige informatie”. De andere documenten en documenten waarom in het kader van de inschrijving wordt verzocht, kunnen Fins of Engels zijn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opties met betrekking tot een herdacht van een strijder en een afscherming:

2020 ambten van de strijders voor 4 800

Maskers van 2020 stuks voor 4 800

Voor het jaar 2020 als reserveonderdeel van een repelhout en een masker van de strijders: Tot maximaal 500 m van het bovendeksel van de strijders, G-haken niet meer dan 5 000, 5 000 D links, 25 mm max. 500 mm en maximaal 500 m op de zelfklevende kleefband. Voor het jaar 2021, een projectie van 2000 maskers voor 2021 kp.

Opties op voorschrift:

Aandeel van 2020 items in apparatuur in 500

Niet meer dan 2021 medische ambten voor 300

Maximaal 2021 „stickers” voor 150

Niet meer dan 2022 medische ambten voor 300

Maximaal 2022 „Velcro” -garanties voor 150.

De prijzen voor brailleopties en -opties kunnen gedeeltelijk worden terugbetaald op basis van één enkele prijsklasse/product.

Voor de periode 2019-2022 worden voor de duur van het contract, voor de duur van het contract, extra aankopen gedaan voor crisisbeheer, internationale troepen en de grenswacht voor de aankoop van een koestal door de strijders van de strijders, samen met een masker en een medisch team voor de duur van het contract. De extra aankopen bedragen maximaal 20 % van de jaarlijkse waarde van de opdracht. Aanvullende orders worden geplaatst op elke extra aankoop. De aangeboden prijzen moeten voor de extra levering gelden.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/10/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/10/2019
Plaatselijke tijd: 15:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Tegen een besluit van een aanbestedende dienst kan beroep worden ingesteld door op het hoofdkantoor van de partij bij de strijdkrachten een verzoek om schadevergoeding in te dienen of door het gerecht binnen 14 dagen na de kennisgeving van de beslissing in beroep te gaan.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2019