Építési beruházás - 425898-2021

Submission deadline has been amended by:  602473-2021
23/08/2021    S162

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 162-425898

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zelenka Regina
E-mail: zelenka.regina@bmsk.hu
Telefon: +36 300196121
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000776082021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000776082021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Science Park Szeged JKK kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000776082021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Science Park Szeged Járműipari Kompetencia Központ beruházás

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged külterület 01392/27 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 6728 Szeged, II. kerület, Budapesti út 9. szám alatt található, kivett épület, udvar, park megnevezésű ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. Vállalkozási szerződés keretében a „Science park kivitelezés” tárgyú beruházás generálkivitelezési feladatainak ellátása.

A beruházás helye: Szeged külterület 01392/27 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 6728 Szeged, II. kerület, Budapesti út 9. szám alatt található, kivett épület, udvar, park megnevezésű ingatlan.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Az SZTE ELI Science Park Járműipari Kompetencia Központ szabadon állóan elhelyezett, részben földszint + 1 emeletes, részben földszintes oktatási és kutatási rendeltetésű épület, továbbá szabadon állóan elhelyezett, fedett, oldalról nyitott, 24 db térkő burkolatú parkolót tartalmazó építmény, 2 db buszparkoló, a mérésekhez szükséges aszfalt burkolatú gyorsító út, valamint aszfalt burkolatú hozzájáró út. A tervezési területen kialakításra került tűzivíztározó és csapadékvíz szikkasztó is.

Az épület két fő részből áll. Egyrészt a vizsgálatok végzéséhez szükséges fűtött csarnok épületrészből, mely vasbeton vázszerkezetű, szendvicspanel falú és tetőburkolatú. A csarnok épületrészében a technológiához szükséges funkciókat, illetve elektromos és gépészeti szükségleti forrásokat kell biztosítani.

Másrészt áll egy hagyományos épületszerkezetű, blokktégla fal-, és vasbeton födém szerkezetű kétszintes épületből.

A terület megközelíthetősége új úthálózatról történik, egyrészt beléptető sorompón keresztül a személygépjárművekkel érkezők, másrészről a vizsgálandó járművek, buszok automata távirányítású úszókapun keresztül közelíthetik meg az objektumot.

A fejépületben kerülnek elhelyezésre a tervezési programnak és az előírásoknak megfelelő helyiségek, funkcionális kapcsolatok, átjárást biztosítva a csarnok épületrészbe is.

A főbejáraton belépve, szélfogón keresztül egy előcsarnok - közösségi, több funkciós térbe lépünk, ahonnan megközelíthető balra az oktatóterem. Itt kerülhetnek megrendezésre konferenciák, illetve az alapfunkciós oktatás is itt zajlik, közvetlen külső megközelítés lehetőségével.

Jobbra tárgyaló, étterem és konyha-teakonyha kerül kialakításra.

A főbejárattal szemben kerülnek elhelyezésre a nemenkénti vizesblokkok, akadálymentes mosdó kialakításával együtt. Továbbá a vizesblokkoktól jobbra kerül kialakításra a gépészeti tér számára szükséges területet, balra az emelet megközelítését biztosító lépcsőház kerül elhelyezésre.

A lépcsőháztól balra az igényeknek megfelelően készül laborvezetői iroda helyiség.

A két épületrészt funkcionálisan összekötő folyosóról és előcsarnokból is megközelíthető öltöző készül a csarnokban dolgozó személyzet részére.

A lépcsőházon keresztül megközelített emeleti szint, ahol a tanári személyzet részére az emeleten készülnek tanári szobák, illetve konzultációs helyiségek. Ezen a szinten úgyszintén biztosított nemenkénti vizesblokk, illetve a tanári személyzet részére külön nemenkénti mosdó helyiségek. Továbbá itt is kialakításra kerül teakonyha, étkező és tárgyaló.

A projekt részét képezi a Wolfgang Sandner utca meghosszabbítása, valamint a Jármű Kompetencia Központ közmű igényeit biztosító közművek kiépítése is.

A tervezett Wolfgang S. utca meghosszabbítása 2x1 forgalmi sávos, 7 m széles aszfalt útburkolatú út, valamint vele párhuzamosan kerékpárút és gyalogút is kialakításra kerül.

A telken kívüli útépítési és csatorna építési munkák II. ütemben kerülnek kivitelezésre. Ezen projekt keretein belül az I. ütem útépítési és csatornaépítési munkálatai kerülnek kivitelezésre.

Tervezett csarnok és fejépület épületegyüttes nettó alapterület: 2307,30 m2

Tervezett csarnok és fejépület épületegyüttes nettó földszinti alapterület: 1744,00 m2

Tervezett fejépület épület nettó 1. emelet alapterület: 563,30 0m2

Tervezett csarnok és fejépület épületegyüttes nettó alapterület összesen: 4614,6 m2

Telken belüli aszfalt útburkolat: 5748,7 m2

Telken belüli térkő burkolat: 3169,7 m2

Telken kívül aszfalt út, kerékpárút és gyalogút burkolat: 4325,47 m2

Telken kívüli szennyvíz és csapadékvíz vezeték: 237,0 fm

Telken kívüli vízvezeték: 250,63 fm

Telken kívüli kzv. földkábel: 610 fm

Telken kívüli elektromos kábel: 370 fm

Telken kívüli távközlés: 780 fm

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋ dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋ meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 455
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációösszhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) A II.2.7. ponthoz: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a megadott időtartam a munkaterület átadását követő naptól kezdődően a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás záró napjával záródóan értendő

3) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

4) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.

5) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

6) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli.

7) A 2-4. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, kivéve a 71. § (9a) bekezdésében foglalt esetet.

8) Az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint 60 hónapban határozza meg a 2-4. értékelési részszempont szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdések hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére a külön formanyomtatványt (EEKD-t) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§ (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő Ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és ic pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ (kivéve gb és gc pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:

SZ1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

Igazolási mód:

SZ1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész B. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevőktől.

Utólagos igazolás:

Az alábbiakban előírt igazolást kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ajánlattevőnek.

P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 (három) mérleg- fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya (építőipari magasépítési kivitelezés) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (6) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében elegendő, ha az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel, illetve az alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (építőipari magasépítési kivitelezés) nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 1 069 000 000,- HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevőktől.

Utólagos igazolás:

Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ajánlattevőnek.

M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító ajánlati felhívás (AF) feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a közbeszerzés tárgya (építőipari magasépítési kivitelezés) szerinti szerződésére/szerződéseire vonatkozó (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Az igazolást/igazolásokat legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:

a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,

b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve elérhetősége,

c) a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),

d) a teljesítés kezdetének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel),

e) a teljesítés helye,

f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

g) A Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni.

A Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (2) bek. b) pontja alapján be kell mutatnia azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

a) Ajánlattevőnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), az alkalmasági követelmény adott pontját, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a

- szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot, melyben a szakember nyilatkozik az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában szakmai tapasztalatáról (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre). Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában korábban csatolta a szakember szakmai önéletrajzát (olyan tartalommal, melyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés is és az értékelés körében vizsgált adatok is elkülönítve szerepeltetve vannak), úgy annak újbóli benyújtása nem kötelező. Csatolni kell továbbá a szakember végzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot (az önéletrajzban is megtehető).

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a KD tartalmazza.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

KARAKTERHIÁNY miatt az alkalmassági minimumkövetelménye(i) résznél folyt.köv.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) - M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult építőipari magasépítési kivitelezésre vonatkozó, az alábbiak szerinti kivitelezési referenciát, amely esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik és tartalmazott

- minden alapszakágra (építészeti és tartó-/teherhordó-szerkezetépítési és épületgépészeti és épületvillamossági) kiterjedő, legalább 3 230 m2 nettó alapterületű új épületet és/vagy új épületrészt.

Az M1 pont szerinti minimumkövetelmény mennyiségi értéke legfeljebb 3 szerződésből igazolható.

Ajánlatkérő „nettó alapterület” alatt érti: az épület(ek) valamennyi szintjének összes (munkákkal érintett) helyiségének összesített alapterülete a falak alapterülete nélkül.

A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M2) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

Ugyanazon szakember legfeljebb egy pozícióra ajánlható meg!

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki, amelyek pontos leírását a szerződés tervezet tartalmazza:

AK a tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha a Vállalkozó 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében.

Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Az előleg-visszafizetési b.nak az előleg elszámolásáig kell folyamatosan rendelkezésre állnia.

Az előleg elszámolására vonatkozó szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

Késedelmi kötbér: A t.keret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 1 %-a naponta, max. 20%.

Meghiúsulási kötbér: A t.keret nélküli számított nettó Vállalkozói díj 20 %-a.

A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

Szerződésszegési kötbér: szerződésszegésenként 200 000 HUF, max. 15 000 000 Ft.

Jótállási kötelezettség: A hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 60 (hatvan) hónap, kivéve ha a vonatkozó jogszabály, ideértve különösen a Ptk.-t és a Kötelező Jótállás Rendeletet, által meghatározott kötelező jótállási vagy alkalmassági időszak ennél hosszabb, mely esetben ezen hosszabb időszak az irányadó.

Teljesítési biztosíték: T.keret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 5 %-a.

Jólteljesítési biztosíték: T.keret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 5 %-a.

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

Nyertes AT számla benyújtására az alábbiak szerint jogosult:

a.) Első Fizetési Mérföldkő Az Első Telj.i M.kő megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a (azaz tíz százaléka);

b.) Második Fizetési Mérföldkő A Második Telj.i M.kő megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a;

c.) Harmadik Fizetési Mérföldkő A Harmadik Telj.i M.kő megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a;

d.) Negyedik Fizetési Mérföldkő A Negyedik Telj.i M.kő megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a;

e.) Ötödik Fizetési Mérföldkő Az Ötödik Telj.i M.kő megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a;

f.) Hatodik Fizetési Mérföldkő A Hatodik Telj.i M.kő megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a csökkentve az előleg 1/4-ed részével;

g.) Hetedik Fizetési Mérföldkő A Hetedik Telj.i M.kő megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a csökkentve az előleg 1/4-ed részével;

h.) Nyolcadik Fizetési Mérföldkő A Nyolcadik Telj.i M.kő megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a csökkentve az előleg 1/4-ed részével;

i.) Kilencedik Fizetési Mérföldkő A Kilencedik Telj.i M.kő megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a csökkentve az előleg 1/4-ed részével;

j.) Tizedik Fizetési Mérföldkő A Szerződés II. 5.4. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a és a T.keret terhére megrendelt munkák ellenértéke;

A 2007. évi CXXVII. tv., a 2011. évi CXCV. tv. AK a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű t.keretet alkalmaz.

Az AK köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szab.nak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135. § (1), (3), valamint az (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése.

A finanszírozás és a részletes fizetési felt.eket a sz.tervezet tartalmazza.

AK a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időt. alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló „All risk” típusú építés-szerelési felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 300 000 000,- Ft/káresemény és 600 000 000,- Ft/év. Az ajánlathoz csatolni kell az ATtől származó szándéknyilatkozatot a fel.bizt. von.ban KDban fogl

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/09/2021
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/09/2021
Helyi idő: 15:00
Hely:

424/2017. Korm. rendelet 15. § alapján.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. §-ában foglaltakat alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 10 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése. Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot ajánlatkérő nem fizet.

2) AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

3) AK helyszíni bej.ra biztosít lehetőséget. A helyszíni bejárás időpontja: 2021.09.02. 13:00 Találkozás helyszíne: 6728 Szeged, II. kerület, Budapesti út 9.

4) Az ajánlathoz (elektronikus űrlap formájában) csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

- a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap,

- EEKD,

- Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,

- AT Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozata (nemleges válasz esetén is),

- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

- folyamatban lévő vált.bej. eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), AT tekintetében az ajánlathoz csatolni kell vált.bej. eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §),

- üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), AT a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban AK felhívja ATk figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 69. § szerinti AK külön felhívására az ATnek elektronikus űrlap formájában csatolnia kell a bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot.

5) A felhívás III.1.2) és a III.1.3.) pontjai szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

6) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK.

A 2-4. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet A.1.ab.pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. Részletesen a KD-ban.

7) Ha AT a 2-4. értékelési r.szempontok von.-ban 0 hónapnál több szakmai gyakorlatot ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakemberről szóló Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatot és a szakember aláírt önéletrajzát, olyan részletezettséggel, amely alapján a felolvasólapon megajánlott érték egyértelműen alátámasztható. A nyilatkozat összeállítóban tett, a szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.

8) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szak.-eknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kam. reg. elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.

9) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

10) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Barabás Áron 00961.

12) AK az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónapon 60 napot ért.

13) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

14) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

15) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. A nyertes ATvel megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték AK rendelkezésére állásától, mint felfüggesztő feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba. Az ellenérték rendelkezésre bocsátásáról az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/ 2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a Kormány dönt.

16) A részajánlat tétel kizárásának indoka: AK egységes kivitelezési tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

17) Csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést és a projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában), az ütemterveket a szerződéskötésre, valamint a szerződés hat.lépésére aktualizálni kell.

18) AK szakmai ajánlatnak tekinti: 1. értékelési részszempont tekintetében az árazott költségvetést, a 2-4. értékelési részszempont tekintetében azt az ATi nyilatkozatot tekinti szakmai ajánlatnak, amelyben az értékelés körébe vont szakember név szerint megjelölésre kerül.

19) AK a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontját alkalmazza.

20) Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 (vagy azzal egyenértékű) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel. AK felhívja a figyelmet, hogy a nyertes AT köteles az MSZ ISO 45001:2018 rendszert a szerződés hat. alatt fenntartani, és a teljesítést annak hat. alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések leírását alkalmazni.

21) AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a felhívás II.2.7) pontban jelölt határidő naptári napokban értendő.

22) További inf.at a KD tartalmaz.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/08/2021