Suministros - 426028-2019

11/09/2019    S175

Polonia-Cracovia: Productos farmacéuticos

2019/S 175-426028

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dirección postal: ul. Kopernika 36
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-501
País: Polonia
Persona de contacto: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
Correo electrónico: lsendo@su.krakow.pl
Teléfono: +48 124247046
Fax: +48 124247120
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.su.krakow.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa produktów do dializy otrzewnowej do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.19.2019.LS)

Número de referencia: DFP.271.19.2019.LS
II.1.2)Código CPV principal
33600000 Productos farmacéuticos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do dializy otrzewnowej do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 4 865 197.54 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000 Productos farmacéuticos
33680000 Artículos farmacéuticos
33711640 Estuchitos de tocador
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Worki CADO z płynem dializacyjnym - 3 500 sztuk

2. Worki CADO z płynem dializacyjnym - 900 sztuk

3. Worki ADO z płynem dializacyjnym - 1 800 sztuk

4. Worki ADO z płynem dializacyjnym - 5 400 sztuk

5. Worki ADO z płynem dializacyjnym - 1 800 sztuk

6. Worki CADO z roztworem glukozy - 15 000 sztuk

7. Worki CADO z roztworem glukozy - 4 000 sztuk

8. Worki ADO z roztworem glukozy - 7 300 sztuk

9. Worki ADO z roztworem glukozy - 20 000 sztuk

10. Worki drenażowe - 800 sztuk

11. Linia główna do aparatu Cycler ADO - 8 000 sztuk

12. Dodatkowe zabezpieczenia połączenia - 8 000 sztuk

13. Mini nasadka - 21 000 sztuk

14. Zaciski - 200 sztuk

15. Dren - 50 sztuk

16. Łącznik - 20 sztuk

17. Cewnik - 5 sztuk

18. Cewnik - 5 sztuk

19. Preparat do higienicznego odkażania rąk - 300 sztuk

20. Płyn do dezynfekcji skóry - 200 sztuk

21. Zestaw opatrunkowy - 36 000 sztuk

22. Środek do mycia przed higieniczną dezynfekcją rąk - 300 sztuk.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000 Productos farmacéuticos
33680000 Artículos farmacéuticos
33711640 Estuchitos de tocador
72511000 Servicios de software de gestión de redes
30216130 Lectores de códigos de barras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Worki ADO z płynami dializacyjnymi - 21 000 sztuk

2. Worki CADO z płynem dializacyjnym - 29 000 sztuk

3. Linie do dializy automatycznej - 8 000 sztuk

4. Nakrętka dezynfekująca - 21 000 sztuk

5. Przedłużacz cewnika - 50 sztuk

6. Adaptor - 60 sztuk

7. Adaptor - 300 sztuk

8. Cewnik - 20 sztuk

9. Cewnik - 2 sztuk

10. Płyn do dezynfekcji skóry - 200 sztuk

11. Preparat do higienicznego odkażania rąk - 300 sztuk

12. Łącznik - 30 sztuk

13. Łącznik - 20 sztuk

14. Zestaw drenażowy - 900 sztuk

15. Korek - 60 sztuk

16. Kompresy gazowe - 36 000 sztuk

17. Środek do mycia przed higieniczną dezynfekcją rąk - 300 sztuk

18. Oprogramowanie do obsługi pacjentów ADO - 1 sztuk

19. Czytnik kart pacjenta - 1 sztuk

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 075-177301
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Część 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/06/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8
Localidad: 00-380 Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 703 680.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 713 747.07 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Część 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/06/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13
Localidad: 60-118 Poznań
Código NUTS: PL POLSKA
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 497 869.75 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 151 450.47 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/09/2019