Suministros - 426028-2019

11/09/2019    S175

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne

2019/S 175-426028

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Kopernika 36
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: lsendo@su.krakow.pl
Tel.: +48 124247046
Faks: +48 124247120
Adresy internetowe:
Główny adres: www.su.krakow.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa produktów do dializy otrzewnowej do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.19.2019.LS)

Numer referencyjny: DFP.271.19.2019.LS
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do dializy otrzewnowej do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 865 197.54 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
33680000 Wyroby farmaceutyczne
33711640 Zestawy kosmetyków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Worki CADO z płynem dializacyjnym - 3 500 sztuk

2. Worki CADO z płynem dializacyjnym - 900 sztuk

3. Worki ADO z płynem dializacyjnym - 1 800 sztuk

4. Worki ADO z płynem dializacyjnym - 5 400 sztuk

5. Worki ADO z płynem dializacyjnym - 1 800 sztuk

6. Worki CADO z roztworem glukozy - 15 000 sztuk

7. Worki CADO z roztworem glukozy - 4 000 sztuk

8. Worki ADO z roztworem glukozy - 7 300 sztuk

9. Worki ADO z roztworem glukozy - 20 000 sztuk

10. Worki drenażowe - 800 sztuk

11. Linia główna do aparatu Cycler ADO - 8 000 sztuk

12. Dodatkowe zabezpieczenia połączenia - 8 000 sztuk

13. Mini nasadka - 21 000 sztuk

14. Zaciski - 200 sztuk

15. Dren - 50 sztuk

16. Łącznik - 20 sztuk

17. Cewnik - 5 sztuk

18. Cewnik - 5 sztuk

19. Preparat do higienicznego odkażania rąk - 300 sztuk

20. Płyn do dezynfekcji skóry - 200 sztuk

21. Zestaw opatrunkowy - 36 000 sztuk

22. Środek do mycia przed higieniczną dezynfekcją rąk - 300 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
33680000 Wyroby farmaceutyczne
33711640 Zestawy kosmetyków
72511000 Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym
30216130 Czytniki kodu kreskowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Worki ADO z płynami dializacyjnymi - 21 000 sztuk

2. Worki CADO z płynem dializacyjnym - 29 000 sztuk

3. Linie do dializy automatycznej - 8 000 sztuk

4. Nakrętka dezynfekująca - 21 000 sztuk

5. Przedłużacz cewnika - 50 sztuk

6. Adaptor - 60 sztuk

7. Adaptor - 300 sztuk

8. Cewnik - 20 sztuk

9. Cewnik - 2 sztuk

10. Płyn do dezynfekcji skóry - 200 sztuk

11. Preparat do higienicznego odkażania rąk - 300 sztuk

12. Łącznik - 30 sztuk

13. Łącznik - 20 sztuk

14. Zestaw drenażowy - 900 sztuk

15. Korek - 60 sztuk

16. Kompresy gazowe - 36 000 sztuk

17. Środek do mycia przed higieniczną dezynfekcją rąk - 300 sztuk

18. Oprogramowanie do obsługi pacjentów ADO - 1 sztuk

19. Czytnik kart pacjenta - 1 sztuk

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 075-177301
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Część 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/06/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8
Miejscowość: 00-380 Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 703 680.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 713 747.07 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Część 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/06/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13
Miejscowość: 60-118 Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 497 869.75 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 151 450.47 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2019