Werken - 426065-2018

02/10/2018    S189

Slowakije-Nitra: Bouwen van tehuis

2018/S 189-426065

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mesto Nitra
Nationaal identificatienummer: 00308307
Postadres: Štefánikova trieda 60
Plaats: Nitra
NUTS-code: SK023 Nitriansky kraj
Postcode: 950 06
Land: Slovakije
Contactpersoon: Lukáš Daniš, referent pre verejné obstarávanie
E-mail: danis.lukas@msunitra.sk
Telefoon: +421 376502396

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nitra.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45215214 Bouwen van tehuis
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky bude:

a) vypracovanie jednoduchej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení

b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej ku kúpe spracovanej projektovej dokumentácie v rozsahu (Dokumentácia pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie a realizačnej PD) v rozsahu spôsobilom pre získanie:

— dotácie z MDaV SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení

— úveru zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení

c) inžinierska činnosť za účelom zabezpečenia vydania:

— územného rozhodnutia o využití územia o umiestnení stavby,

— rozhodnutia o súlade predpokladaných vplyvov navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením,

— stavebného povolenia pre výstavbu bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti, povolenia pre zriadenie vodnej stavby/vodných stavieb, ako aj stavebného povolenia pre komunikácie a spevnené plochy,

— povolenia na odstránenie stavby/stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch, na ktorých sa má realizovať výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti (búracie povolenia)

d) búracie práce, ktoré bude víťazný uchádzač povinný zrealizovať v rozsahu platných búracích povolení

e) samotná realizácia výstavby 220 bytových jednotiek v bytových domoch v podlažnosti do 4 NP +ustúpené podlažia a technickej vybavenosti.

Celý predmet zákazky musí víťazný uchádzač prefinancovať. Platba za predmet zákazky sa bude realizovať až po kolaudácii, pričom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať realizáciu výstavby bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti v maximálne 3 etapách s minimálnym počtom bytov 70 b.j. v 1 etape. Etapy sa môžu prelínať. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211360 Bouwwerkzaamheden voor stadsontwikkeling
45211341 Bouwen van flatgebouwen
45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
45262500 Metselwerk in baksteen en bouwsteen
45315000 Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
45321000 Warmte-isolatiewerkzaamheden
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45332000 Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45431000 Tegelwerk
45442100 Schilderwerk
45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
71242000 Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71335000 Technische onderzoeken
71320000 Technische ontwerpdiensten
72242000 Maken van ontwerp modellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK023 Nitriansky kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Katastrálne územie Nitra, Tehelná ulica, parcela č. 4753/1-7, 4753/9-10, 4754/1, 4754/2, 4756, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

a) vypracovanie jednoduchej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení

b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej ku kúpe spracovanej projektovej dokumentácie v rozsahu (Dokumentácia pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie a realizačnej PD) v rozsahu spôsobilom pre získanie:

— dotácie z MDaV SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení

— úveru zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení

c) inžinierska činnosť za účelom zabezpečenia vydania:

— územného rozhodnutia o využití územia o umiestnení stavby,

— rozhodnutia o súlade predpokladaných vplyvov navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením,

— stavebného povolenia pre výstavbu bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti, povolenia pre zriadenie vodnej stavby/vodných stavieb, ako aj stavebného povolenia pre komunikácie a spevnené plochy,

— povolenia na odstránenie stavby/stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch, na ktorých sa má realizovať výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti (búracie povolenia)

d) búracie práce, ktoré bude víťazný uchádzač povinný zrealizovať v rozsahu platných búracích povolení

e) samotná realizácia výstavby 220 bytových jednotiek v bytových domoch v podlažnosti do 4 NP +ustúpené podlažia a technickej vybavenosti.

Celý predmet zákazky musí víťazný uchádzač prefinancovať. Platba za predmet zákazky sa bude realizovať až po kolaudácii, pričom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať realizáciu výstavby bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti v maximálne 3 etapách s minimálnym počtom bytov 70 b.j. v 1 etape. Etapy sa môžu prelínať. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
12/10/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Súťaž sa bude realizovať ako elektronická cez systém EVO (www.evo.gov.sk).

2. Predbežné oznámenie je len všeobecnou informáciou o zámere obstarávať.

3. Proces zadávania zákazky sa začne až oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.

4. O ďalšie informácie a súťažné podklady sa nežiada osobitnou žiadosťou.

5. Ďalšie informácie a súťažné podklady budú k dispozícii v systéme EVO pre každého zaregistrovaného záujemcu po jeho schválení a to až po zverejnení predmetného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a tiež v Profile verejného obstarávateľa na web adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/09/2018