La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea está actualizando parte del contenido de esta web en vista de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.

Suministros - 426078-2019

11/09/2019    S175    Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Muebles de oficina

2019/S 175-426078

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Bank Gospodarstwa Krajowego
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 7
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911
Código postal: 00-955
País: Polonia
Persona de contacto: Departament zarządzania zakupami i kontraktami
Correo electrónico: marzena.czaja@bgk.pl
Teléfono: +48 225228048

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bgk.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: usługi bankowe

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa mebli dla Centrali oraz Regionów BGK

Número de referencia: DZZK.113.DLA.2019
II.1.2)Código CPV principal
39130000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są dostawy i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla Centrali oraz Regionów BGK wymienionych w załączniku nr 4 do umowy. Dostawy będą realizowane na przestrzeni 24 m-cy od daty podpisania umowy w formie pojedynczych zleceń ze wskazaniem cząstkowo zamawianej ilości i rodzaju mebli w konkretnej dostawie.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 826 855.29 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia są dostawy i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla Centrali oraz Regionów BGK wymienionych w załączniku nr 4 do umowy. Dostawy będą realizowane na przestrzeni 24 m-cy od daty podpisania umowy w formie pojedynczych zleceń ze wskazaniem cząstkowo zamawianej ilości i rodzaju mebli w konkretnej dostawie.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia objętego prawem opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego oraz zasady na jakich będzie się to odbywało, zostały zawarte w niniejszej SIWZ, w OPZ oraz IPU.

Zamawiający informuje, że prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszego zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji, w całości lub w części, jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub części Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani jakiekolwiek roszczenie.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 095-229140
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Dostawa mebli dla Centrali oraz Regionów BGK.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/08/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: PPHU Janmar II Jan Głębocki
Dirección postal: ul. św. Rocha 272
Localidad: Częstochowa
Código NUTS: PL
Código postal: 42-221
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 686 099.19 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 826 855.28 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Składanie odwołań zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/09/2019