Suministros - 426078-2019

11/09/2019    S175    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Muebles de oficina

2019/S 175-426078

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Polonia
Persona de contacto: Departament zarządzania zakupami i kontraktami
Teléfono: +48 225228048
Correo electrónico: marzena.czaja@bgk.pl
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bgk.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: usługi bankowe

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa mebli dla Centrali oraz Regionów BGK

Número de referencia: DZZK.113.DLA.2019
II.1.2)Código CPV principal
39130000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są dostawy i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla Centrali oraz Regionów BGK wymienionych w załączniku nr 4 do umowy. Dostawy będą realizowane na przestrzeni 24 m-cy od daty podpisania umowy w formie pojedynczych zleceń ze wskazaniem cząstkowo zamawianej ilości i rodzaju mebli w konkretnej dostawie.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 826 855.29 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia są dostawy i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla Centrali oraz Regionów BGK wymienionych w załączniku nr 4 do umowy. Dostawy będą realizowane na przestrzeni 24 m-cy od daty podpisania umowy w formie pojedynczych zleceń ze wskazaniem cząstkowo zamawianej ilości i rodzaju mebli w konkretnej dostawie.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia objętego prawem opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego oraz zasady na jakich będzie się to odbywało, zostały zawarte w niniejszej SIWZ, w OPZ oraz IPU.

Zamawiający informuje, że prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszego zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji, w całości lub w części, jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub części Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani jakiekolwiek roszczenie.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 095-229140
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Dostawa mebli dla Centrali oraz Regionów BGK.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/08/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PPHU Janmar II Jan Głębocki
ul. św. Rocha 272
Częstochowa
42-221
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 686 099.19 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 826 855.28 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Składanie odwołań zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/09/2019