Bauleistung - 426080-2022

05/08/2022    S150

Bulgarien-Breznik: Bauarbeiten

2022/S 150-426080

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 137-390835)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: TERITORIALNO PODELENIE "DaRZhAVNO GORSKO STOPANSTVO - BREZNIK"
Nationale Identifikationsnummer: 2016275060161
Postanschrift: ul. ANDREY MIHAYLOV No. 108
Ort: gr. Breznik
NUTS-Code: BG414 Перник / Pernik
Postleitzahl: 2360
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Rumen Raenkov
E-Mail: dgsbreznik@abv.bg
Telefon: +359 77513888
Fax: +359 77513878
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://dgs-breznik.uzdp.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/18479

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Реконструкция на траен горски път „Пусто Гърло” в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Брезник”

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Реконструкция на съществуващ траен горски път „Пусто гърло“ чрез подравняване и уплътняване на земното легло, полагане на трошено-каменна настилка с дебелина на пласта 30 см, изграждане на отводнителни съоръжения и други строително-монтажни работи в съответствие с Техническа спецификация (Приложение № 7) и Технически проект (Приложение № 8). Пътят осигурява достъп на горска и противопожарна техника до горски територии – държавна, общинска и частна собственост, и достъп до недвижима културна ценност с категория „национално значение“, а именно Мегалитен храм-кладенец, местност „Пусто гърло“, землище на с. Гърло, общ. Брезник

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/08/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 137-390835

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.5)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Стойност, без да се включва ДДС
Anstatt:

456185.76

muss es heißen:

700000

Abschnitt Nummer: II.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Стойност, без да се включва ДДС
Anstatt:

456185.76

muss es heißen:

700000

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 15/08/2022
muss es heißen:
Tag: 29/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 16/08/2022
muss es heißen:
Tag: 30/08/2022
Abschnitt Nummer: VI.3)
Anstatt:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение е парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител на поръчката, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, възлиза на 100% от размера на авансовото плащане с включен ДДС, като същата е парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител на поръчката, избира сам формата на гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства. Авансовото плащане е 30% (тридесет процента) от цената за изпълнение на договора без непредвидените разходи в лева без ДДС.

Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение и гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Настоящата процедура се открива при условията на член 114 от ЗОП, като договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва под отлагателно условие за получаване на разрешение от Управителния съвет на „Югозападно държавно предприятие“ ДП - гр. Благоевград и от Министъра на земеделието за разходването на необходимите средства за изпълнението на обществената поръчка от Фонд „Инвестиции в горите“ съгласно направеното ценово предложение в офертата на Изпълнителя.

muss es heißen:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение е парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител на поръчката, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, възлиза на 100% от размера на авансовото плащане с включен ДДС, като същата е парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител на поръчката, избира сам формата на гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства. Авансовото плащане е 30% (тридесет процента) от цената за изпълнение на договора без непредвидените разходи в лева без ДДС.

Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение и гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Прогнозната стойност е максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка. Участници, чиито оферти надхвърлят обявения финансов ресурс на поръчката, ще бъдат отстранени поради несъответствие с предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Настоящата процедура се открива при условията на член 114 от ЗОП, като договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва под отлагателно условие за получаване на разрешение от Управителния съвет на „Югозападно държавно предприятие“ ДП - гр. Благоевград и от Министъра на земеделието за разходването на необходимите средства за изпълнението на обществената поръчка от Фонд „Инвестиции в горите“ съгласно направеното ценово предложение в офертата на Изпълнителя.

**********

В раздел І, т. 3 от документацията за участие текста „Прогнозната стойност на поръчката е 456185,76 лева без ДДС.“ се променя на "Прогнозната стойност на поръчката е 700000,00 лева без ДДС. Прогнозната стойност е максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка. Участници, чиито оферти надхвърлят обявения финансов ресурс на поръчката, ще бъдат отстранени поради несъответствие с предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.".

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: