Bauleistung - 426082-2022

05/08/2022    S150

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2022/S 150-426082

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 127-360315)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 006472651
Adres pocztowy: Wołoska 137
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-507
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.gov.pl
Tel.: +48 477221821
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/cskmswia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa budynku w zakresie pomieszczeń administracyjnych zlokalizowanych na X piętrze pawilonu głównego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA...

Numer referencyjny: CSKDZP-2375/03/06/01/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przebudowa budynku w zakresie pomieszczeń administracyjnych zlokalizowanych na X piętrze pawilonu głównego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, działki ew. nr 8/7, 8/8 i 8/9 w obrębie 0116 przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 127-360315

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin skłądania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 02/11/2022
Powinno być:
Data: 09/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 12/08/2022
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: