Bauleistung - 426119-2022

05/08/2022    S150

België-Hasselt: Brugrenovatiebouw

2022/S 150-426119

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 132-375091)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Postadres: Havenstraat 44
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: ir. Tinne Michielsen
E-mail: regio.west@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451745

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kanaal Roeselare-Leie. Renovatie Centrumbrug te Izegem.

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ARW-22-025-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221119 Brugrenovatiebouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht bestaat uit volgende elementen:

- Renovatie van de Centrumbruggen, incl. herinrichting van de aanloophellingen;

- Aanleg van een brugpark;

- Bouw aansluitende fietshelling en herinrichting Dam;

- Herinrichting van de Korenmarkt;

- heraanleg van het jaagpad langsheen het kanaal Roeselare-Leie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 132-375091

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De bijlagen bij dit verbeteringsbericht nr. 1 zijn te downloaden op E-Notification.